מערכת EZCOUNT (להלן המערכת, להלן האתר) נוהגת בכבוד מירבי לפרטיות משתמשיה. מטרתם של התנאים הבאים להבהיר למשתשמש את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר לרבות תיאור אופן השימוש של מפעילי האתר במידע, איסופו ושימושיו. מסמך זה מהווה תוספת למסמך תנאי השימוש, וחתימה על הסכם השימוש במערכת מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות של EZCOUNT.

רישום נתוני משתמש

כחלק מתהליך הרישום יש לאתר יש לספק פרטים אישיים. כמו כן בעת הרישום לשירותים בתשלום, החברה תבקש מהמשתמש רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים ולרכישתם.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה.השימוש במידע שנאסף, כולל כל טופס או מסמך המופק ע"י המערכת, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

 • לספק מידע כיצד ניתן להשתמש ולהפעיל את האתר על כל מסכיו.
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר.

מפעיל האתר מתחייב למחוק מידע אישי של המשתמש ולא לעשות בהם שימוש כלשהו כאמור לעיל, אם יתבקש לעשות כן על ידי המשתמש במפורש ובכתב.

דואר אלקטרוני

EZCOUNT תשלח לגולשים מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. הרשמה לאתר מהווה הסכמה מפורשת לכך, אולם בכל עת המשתמש יוכל לבטל את קבלת המיילים באמצעות שליחת בקשה למפעיל האתר.

דואר אלקטרוני הנשלח כחלק משימוש במערכת, כגון הפקת מסמכים, אינו תלוי במפעיל האתר ולא ניתן לבקש לבטלו.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה. */ ?>
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך.
 • אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין.
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • אם מפעיל האתר ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • במקרה שבו תבקש מאיתנו להעביר את הפרטים שלך לגורם שלישי כלשהו.

אם וככל שיוחלט על העברת הגבייה ו/או שירות הלקוחות של האתר לקבלן חיצוני ו/או על הזמנת ניתוחים סטטיסטיים מקבלן חיצוני, יועבר לקבלן אך ורק המידע הדרוש לצורך מתן השירות הרלבנטי, וזאת בכפוף להסכם סודיות והגנה על הפרטיות שיחתם על ידו. בכל מקרה לא תבוצע העברה של פרטי האשראי של הלקוחות

במידה ומשתמש מעוניין כי מפעיל האתר יפיק לו נתונים ומסמכים שונים שלא בתפעול רגיל של המערכת, על המשתמש לאשר זאת למפעיל האתר בכתב או בדואר אלקטרוני.

Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. טכנולוגית ה– Cookies סטנדרטית וקיימת ברוב אתרי האינטרנט המרכזיים. מרבית הדפדפנים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. חשוב לדעת, כי בכדי לנצל את יישומי האתר, יש לאפשר שימוש בעוגיות.

מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.