תנאי שימוש לממשק הפקת חשבוניות – לקוחות ערוצי הפצה

הסכם זה (להלן: "תנאי השימוש") מתייחס לשימוש באתר ובמערכת EasyCount הנמצאת בבעלות חברת הייפ פתרונות תשלום בע"מ (HYP PAYMENT SOLUTIONS LTD) ח.פ. 511018863 (להלן: "EasyCount" ו/או "המערכת"). ניתן לפנות אלינו בהתאם לפרטים הבאים: תא דואר 6042, ת״א 6106001 או  בדוא"ל: office.ez@hyp.co.il, אתר אינטרנט: www.EZcount.co.il .

המערכת הינה מערכת להפקת מסמכי חשבונאות דיגיטליים, ניהול פיננסי של העסק ושירותים נלווים הקשורים לכך (להלן: "שירותי המערכת"). 

השימוש במערכת ו/או התקנתה, ובכלל זה שימוש בתכנים הכלולים בה ובשירותים השונים הפועלים בה, מעיד על כך שקראת והבנת את תנאי השימוש, ועל כן אתה מתבקש לקרוא אותם בזהירות ובקפידה. תנאי השימוש חלים על השימוש במערכת באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצ"ב), בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים (להלן: "מכשיר תקשורת").

אם אינך מסכים לתנאי שימוש, או אם אינך מעוניין שתנאים והוראות אלה יחייבו אותך, אנא אל תשתמש במערכת, ומחק באופן מידי כל חלק ממנה מכל מכשיר תקשורת.

תנאי השימוש מופיעים באתר EasyCount תחת לשונית "תנאי שימוש" וניתן לחזור ולקרוא בהם שם.

בתנאים אלה, המונח "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג שהוא, הניתן, מוצג, נשמר או מאוחסן בכל מדיה שהיא. המונח "אתר" הינו אתר אינטרנט. המונח "שימוש במערכת" כולל אך לא מוגבל לכל גרסה קיימת ומעודכנת, שינוי, שיפור, עדכון ו/או שדרוג של המערכת אשר יסופקו על ידי EasyCount.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנקבה.

1. הרשמה למערכת ומסירת מידע

 1. 1 קבלת שירותי המערכת מותנה ברישום לשירות באמצעות מפיץ מורשה של המערכת (להלן: "המפיץ"). במסגרת תהליך הרישום תידרש לספק פרטים אודותיך ואודות העסק ו/או החברה שבבעלותך. בין היתר תידרש למסור: שם, כתובת, מספר ת.ז., מספר עוסק / ח.פ., כתובת דוא"ל, פרטי כרטיס אשראי וכיוצ"ב. בנוסף, במסגרת השימוש במערכת ייאסף עליך ועל שימושך במערכת מידע נוסף (להלן: "הפרטים"). חלק מהפרטים יוגדרו ויסומנו במסגרת הליך הרישום כמידע שחובה למלא וחלקם יאספו, כאמור לעיל, גם במהלך השימוש במערכת. בהרשמתך למערכת ובכפוף לקבלת הסכמתך המפורשת למסירת המידע כאמור הינך מאשר למפיץ ולחברה לשמור את הפרטים במאגרי המידע שלהם, וכן הנך מאשר לחברה להעביר את הפרטים אודותיך למפיץ, ולהיפך (מהמפיץ לחברה).
  הפרטים ישמשו את החברה ואת המפיץ למטרות ולשימושים כפי שהם מוגדרים במדיניות הפרטיות של החברה ומדיניות הפרטיות של המפיץ, ובכפוף להן. מובהר כי מסירת המידע תלויה בהסכמתך בלבד, ולא חלה עליך חובה חוקית למסור את הפרטים, אולם ללא מסירתם לא תוכל לעשות שימוש במערכת. 
 2. 1 בנוסף לפרטים הנדרשים בעת ההרשמה, תידרש למסור את מספר הסלולרי שלך (אשר תומך בקבלת הודעות SMS) ו/או כתובת דואר אלקטרוני פעילה שהינך בעל גישה אליה (להלן: "פרטי הקשר") ובהרשמתך אתה מסכים כי פרטי הקשר יועברו לרשות החברה. כחלק מהשימוש במערכת EasyCount החברה תשלח אליך מעת לעת דוא"ל או הודעות טלפוניות, למשל בעת הרישום למערכת, בעת הפקת מסמכים במערכת וכאשר קיים עדכון ו/או שינוי כלשהו הקשור במערכת. כמו כן החברה תשלח אליך מעת לעת, בכפוף להסכמתך לפי דין,  ניוזלטרים, קישורים למאמרים מקצועיים, עדכונים הקשורים במערכת וב- EasyCount, מידע אודות מבצעים וחבילות מיוחדות במערכת וכיוצ"ב.
 3. 1 בכפוף להסכמתך במסגרת תהליך ההצטרפות, EasyCount תשלח אליך בדוא"ל מדי פעם מידע בדבר שירותים ו/או של שותפים עסקיים של EasyCount היכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי אחר, בכפוף להסכמתך ולאישורך לEasyCount לעשות במידע שימוש לצורכי שיווק ודיוור ישיר, בהתאם לזכויותיך לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובהתאם להסכמתך הנפרדת לקבלת הודעות כאמור לפי הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. אנו מבקשים את הסכמתך לכך בעת הרישום למערכת, ובכל עת אתה רשאי לבקש מאתנו להפסיק ולשלוח אליך דוא"ל שיווקי זה, באמצעים המפורטים במסגרת הודעות אלו.
 4. 1 במסירת הפרטים כאמור לעיל (לרבות פרטי הקשר), הינך מאשר ומסכים לחברה באופן מפורש כי הפרטים יישמרו כולם או חלקם במאגר/י המידע של EasyCount בהתאם להוראות הדין והשימוש בהם ייעשה בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים ב"מדיניות הפרטיות" כמפורט להלן. ככל שאינך מעוניין שהחברה תעשה שימוש כאמור בפרטים שנאספו אודותיך, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ובשירותי החברה.
 5. 1 הינך מתבקש להקפיד ולמלא פרטים נכונים ועדכניים. מסירתם של פרטים שגויים עלולה לפגוע בשירותי המערכת ואף למנוע כלל את השימוש במערכת על ידך.  EasyCount תהיה רשאית להסתמך על פרטי הקשר הנמצאים ברשותה ולראות בהם כפרטים מעודכנים לצורך מסירת הודעות ועדכונים כאמור. מובהר כי בכל שינוי בפרטי הקשר שלך עליך להודיע על שינוי הפרטים לחברה בהקדם האפשרי ולעדכן את הפרטים החדשים.
 6. 1 לצורך הרישום למערכת תידרש לספק פרטי זיהוי אשר ישמשו אותך לצורך התחברות עתידית למערכת, פרטים כגון שם משתמש וסיסמא. בחר סיסמא שאינה קלה לניחוש, שמור על פרטים אלו בסודיות והקפד להחליף את סיסמת הכניסה מעת לעת. EasyCount שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אופן ההתחברות למערכת, לרבות בדרך של הוספת פרטי זיהוי אחרים ו/או שונים.

2. השימוש במערכת   

 1. 2 עם ההרשמה למערכת, תוכל להזין למערכת פרטים ומידע ולעשות שימוש במערכת בהתאם להגדרות וההסכמות שנקבעו בין EasyCount למפיץ. מובהר כי השימוש במערכת והשירותים שיוענקו לך במסגרתה יועמדו לרשותך בהתאם לרכישת השירותים על ידי המפיץ מהחברה. מובהר כי כלל ההסכמות בקשר לשימוש במערכת, מכלול השירותים, והעלויות יסוכמו בינך ובין המפיץ, והחברה לא תהיה צד להתקשרות כאמור. 
 2. 2 מיד לאחר הרשמתך תשלח לכתובת המייל שהזנת בעת הרישום הודעה המאשרת את הרשמתך.
 3. 2 המערכת ושירותי המערכת מסופקים כמות שהם ("As is"). EasyCount שומרת לעצמה את הזכות המלאה והבלעדית לשנות אותם מעת לעת, לרבות בדרך של שינוי מבנה, ממשק, מראה, היקף, עיצוב, זמינות וכל היבט אחר הנוגע למערכת ולשירותי המערכת. שינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי מצד EasyCount, ויבוצעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של EasyCount. מטבע הדברים שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או אי-נוחות וכיו"ב ואתה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי EasyCount בגין ביצוע שינויים כאמור.
 4. 2 על EasyCount לא חלה כל חובה על פי תנאי שימוש אלו לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של המערכת (להלן: "שירותי תמיכה"), ומתן שירותי תמיכה כאמור כפוף להסכמות הפרטניות כפי שיהיו בין החברה למפיץ. עם זאת, EasyCount עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של המערכת, ועשויה לשדרג באופן אלקטרוני ואוטומטי את גרסת המערכת בה אתה משתמש על גבי מכשיר התקשורת. אתה נותן את הסכמתך לשדרוג אוטומטי שכזה, ומסכים כי התנאים של תנאי שימוש זה יחולו על כל שדרוג כאמור. בכל שאלה אודות שירותי התמיכה כאמור לעיל, הינך רשאי לפנות למפיץ. 
 5. 2 מבלי לגרוע מכלליות האמור, על תנאים אלו יחולו ההסכמות הפרטניות כפי שיקבעו בין החברה ובין המפיץ, לרבות באשר להצגת ו/או לשילוב באתר של תכנים שונים, לרבות תוכן פרסומי ו/או שיווקי, והכל בכפוף לאמור בהסכם בין החברה למפיץ.
  1.  

3. שיתופי פעולה ושירותים משולבים עם צד ג' 

 1. 3 EasyCount תהיה רשאית להציע למפיץ מעת לעת את שירותי המערכת של EasyCount, בשיתוף פעולה עם שירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים כאלה ואחרים, כדוגמת שירותי סליקה, שירותי דיוור ודיגיטל, שירותים פיננסיים ושירותים נוספים כפי שיהיו מעת לעת (להלן: "שירות משולב"). 
 2. 3 השירותים המשולבים עשויים להיות מוענקים בדרך של שיתוף פעולה בין EasyCount למפיץ או לצד שלישי אחר, שאינו צד להסכם זה (להלן: "צד ג'"). 
 3. 3 ככל שתרשם לשירות משולב באמצעות EasyCount, ובכפוף לתנאים הפרטניים של אותו שירות, אתה מאשר ומסכים כי מידע שלך (לרבות הפרטים, כהגדרתם לעיל), השמורים על ידי המפיץ או החברה, יועברו לידי צד ג' לצורך מתן השירות המשולב, מכוח התקשרותך עם אותו צד ג' ובכפוף לקבלת הסכמתך המפורשת למסירת המידע כאמור. EasyCount לא תהיה אחראית לשימוש שייעשה במידע על ידי אותו צד ג', וכל שימוש שכזה יוסדר בצורה ישירה בינך ובין אותו צד ג'. 
 4. 3 EasyCount לא תשא באחריות לפעילות צד ג' המספק את השירות המשולב, וכל הפרה ו/או עוולה ו/או נזק שייגרמו על ידו יהיו באחריותו הבלעדית של אותו צד ג' מבלי שתקום לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד EasyCount. כמו כן, במסגרת חלק מהשירותים המשולבים, חשבוניות ומסמכים אחרים יופקו במערכת EasyCount על בסיס מידע שיועבר אל תוך מערכת EasyCount על ידי צדדים שלישיים (לרבות מערכות צד ג'). EasyCount לא תהיה אחראית לנכונות המידע והנתונים הללו, ובאחריותך לוודא את תקינות הממשק ואת תקינות המידע שהועבר.
 5. 3 ידוע לך כי התנתקות מחשבונך במערכת EasyCount אינו מבטיח ניתוק משירותיו של צד ג' המספק את השירות המשולב, וייתכן ויהיה עליך להתנתק בצורה נפרדת ועצמאית משירותיו של אותו צד ג' בהתאם לתנאים ולממשקים שלו.
 6. 3 עוד ידוע ומוסכם עליך, כי הפסקת ההתקשרות בינך ובין המפיץ, לא יהיה בה כדי להשפיע על שמירת המידע שהועבר לצד ג' ספק השירות המשולב ומאותו צד ג' לתוך מערכת EasyCount. כל טיפול ו/או מחיקה ו/או שימוש במידע שבמערכת יהיה כפוף לתנאי שימוש אלו ובהתאם להתקשרות בינך ובין המפיץ.
 7. 3 EasyCount תהיה רשאית לסיים ולהפסיק כל שיתוף פעולה ו/או שירות משולב הניתן במערכת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ואתה מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך כלפי החברה, לרבות השבה של איזה מחיר או תשלום ששילמת בגין השימוש במערכת. עוד ידוע לך ומוסכם עליך, כי האספקה של כל שירות משולב תלויה ומותנית בהרשמת המפיץ לשירות המשולב, בהתקשרות בינך ובין המפיץ, באספקת השירותים המתאימים על ידי צד ג', ו- EasyCount לא תישא באחריות להפסקת השירות על ידי ו/או בשל אותו צד ג'.
 8. 3 האמור בתנאי שימוש אלו בא להוסיף ואינו גורע מכל התחייבות נפרדת ו/או פרטנית הכרוכה במתן איזה שירות משולב.
  1.  

4. הפסקה וביטול של השירות 

 1. 4 באפשרותך להפסיק ו/או לבטל את השימוש במערכת ו/או לסגור את חשבון המשתמש שלך באמצעות פנייה ישירה למפיץ ובכפוף להוראות הסכם ההתקשרות בינך ובין המפיץ ובהתאם להוראות כל דין.
 2. 4 מובהר שככל שתבחר לחדש את השימוש במערכת באופן ישיר מול החברה, יחולו עליך הוראות תנאי השימוש של החברה, בהתאם לתנאים שיוסכמו בינך לבין החברה. מובהר כי הסכמות פרטניות שיתקבלו כאמור יהוו חלק מובנה מהתנאים החלים על התקשרותך עם החברה.
  מובהר כי החברה אינה צד להתקשרות בינך ובין המפיץ, וככזאת אינה צד למנגנון התשלומים בינך ובין המפיץ, ולכן גביית התשלומים היא באחריות המפיץ בלבד. כל בקשה לקבלת החזר כספי בגין השימוש במערכת (ככל שקיימת זכות לכך מכוח הסכם ההתקשרות עם המפיץ או מכוח הדין) או בקשר לשירותים שנרכשו באמצעות המפיץ (לרבות בקשר לשיתופי פעולה או לשירותים משולבים עם צד ג'), תתבצע באמצעות פנייתך למפיץ ובכפוף להסכמות הפרטניות בינך ובין המפיץ.
 3. 4 מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית EasyCount להפסיק בכל עת את מתן שירותי המערכת, כולם או מקצתם. EasyCount תפרסם הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם סיומה של אותה תקופה יפקע תוקפן של ההסכמות בין המפיץ ובין EasyCount לפי תנאי שימוש אלו ו:  (א) הרישיון אשר הוענק לך בתנאי שימוש זה יפקע, ואתה, עם סיום התנאי שימוש, תחדל מכל שימוש נוסף במערכת; (ב) ככל שיהיו בידיך איזה מידע הכולל זכויות יוצרים של EasyCount, אתה תשיב מידע זה לידי EasyCount ו/או תשמיד אותו באופן מידי; (ג) EasyCount תהיה רשאית למחוק כל מידע השמור במערכת, לרבות מידע שהוזן על ידך, חשבוניות עבר ומסמכים אחרים, ולא תהיה לך כל תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם כך.
 4. 4 EasyCount שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לספק לך שירותים ו/או לחסום את השימוש שלך במערכת באופן מיידי בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • בקבלת הוראה מהמפיץ להפסיק את מתן השירותים;
 • הפרה של הוראות תנאי שימוש אלו ו/או כל תנאי אחר של שירות הניתן במסגרת המערכת;
 • שימוש במערכת EasyCount המהווה הפרה של איזו הוראת דין או נחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור;
 • אם מסרת את פרטי ההתחברות שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
 • כל פעולה ו/או מחדל אחרים העלולים לפגוע ב- EasyCount, תקינות המערכת או צד שלישי אחר, לרבות ספקים ו/או שותפים של EasyCount.

  5. 4 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏4.3, מובהר כי הפסקת הספקת השירותים ו/או חסימתך על ידי החברה לא יקימו לך זכות לקבלת החזר, מלא או חלקי, של הכספים ששולמו על ידך למפיץ לצורך קבלת שירותי המערכת, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה ו/או סעד ו/או תביעה של EasyCount ו/או איזה צד שלישי כלפיך. בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף ‏4.4 זה, לא תהיה לך כל טענה בקשר להפסקת אספקת השירותים או חסימתך כלפי החברה.

5. הגבלת אחריות

 1. 5 השימוש במערכת נעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. EasyCount לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל אובדן או נזק לרבות, בין השאר, נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש במערכת, אפילו אם EasyCount הייתה מודעת על האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו, וכן בקשר לתנאי ההתקשרות שנקבעו בינך ובין המפיץ בקשר לשימוש במערכת.
 2. 5 מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בתנאי שימוש אלו, החברה אינה צד להתקשרות בינך ובין המפיץ, אינה גובה ממך תשלום בעבור השימוש במערכת ובשירותים ומספקת לך את כלל השירותים בכפוף ובהתאם להסכמות עם המפיץ. החברה לא תהיה צד לכל תביעה ו/או דרישה בכל עניין הנוגע להסכמות בינך ובין המפיץ, לרבות בקשר לכל עניין הנוגע לתשלום בגין השירותים.
 3. 5 יובהר כי אתה נושא באחריות המלאה למידע המוזן על ידיך למערכת וכלול במסמכים ועליך חלה החובה לוודא ולבדוק את נכונות ותקינות המידע הנכלל במסמכים ובדוחות המופקים במערכת. EasyCount אינה נושאת ובשום מקרה לא תישא באחריות לאיזה מהבאים:
 4.  
 •  תקינות ו/או נכונות ו/או שלמות המידע;
 • נכונות ו/או עדכניות שערי מטבע המצויים במערכת ומתעדכנים בה בצורה אוטומטית;
 • כל עבירה ו/או הפרה של דיני מיסים ו/או מע"מ ו/או איזה תשלום חובה אחר הקשור בשימוש במערכת ו/או במסמכים המופקים באמצעותה;
 • כל מידע שיווקי ו/או פרסומי ו/או מטעה שהוזן ושולב במסמכים המופקים על ידי המערכת;
 • הפרה של זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת לפי דין, שהינה תוצאה של הזנה של מידע ו/או לוגו ו/או סימן מסחר למערכת על ידך;
 • כל לינק ו/או קישור ו/או הפניה שצורפו על ידך לאיזה מהמסמכים המופקים במערכת;
 • כל דיוור ישיר ואו דואר זבל ("ספאם") שנשלח על ידך באמצעות המערכת שלא כדין;
 • כל פעולה ו/או מחדל ו/או הפרה אחרים שבוצעו על ידך באמצעות המערכת שלא כדין.

  5.4 EasyCount אינה נושאת באחריות לכך שמסמכים שנשלחו באמצעות המערכת הגיעו ליעדם, ומומלץ כי תוודא בעצמך עם הנמען כי המסמכים ששלחת באמצעות המערכת אכן התקבלו אצלו. יצוין כי חלק מממשקי ו/או תוכנות הדוא"ל עלולות לחסום את קבלת הדואר מאת המערכת, ובאחריותך לוודא עם לקוחותיך כי המידע הגיע אליהם כנדרש. 
  5.5 EasyCount משקיעה מאמצים על מנת להבטיח את תקינות והמשכיות השימוש התקין במערכת בכל עת. במידה שנודע לך על שגיאה או טעות כלשהי במערכת, נשמח את תודיע לנו על כך באמצעות דואר אלקטרוני office.ez@hyp.co.il. עם זאת, EasyCount אינה מתחייבת כי שירותי המערכת יסופקו בכל עת, בתקינות מלאה ובצורה רציפה ותמידית. ככל מערכת אחרת, גם EasyCount חשופה לטעויות, תקלות וכשלים כאלה ואחרים, ואתה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לאיזו תקלה ו/או פגיעה במערכת ו/או בשימוש בה.
  5.6 יובהר כי כל המידע הכללי המוצג על ידי EasyCount, לרבות במסגרת שאלות ותשובות באתר, ניוזלטר למשתמשים ו/או מאמרים, ו/או בבלוג המקצועי המופעל על ידי EasyCount, הינו בגדר המלצה בלבד, ואין לראות בו משום ייעוץ מקצועי. השימוש במידע זה הינו באחריותך בלבד, ו- EasyCount אינה נושאת באחריות לנכונות ו/או עדכניות המידע ולאיזה מההשלכות של השימוש במידע זה.

6. אבטחת מידע ומדיניות פרטיות

 1. 6 EasyCount מכבדת את פרטיותך במערכת. השימוש במידע הנמסר ומוזן על ידך מרצונך החופשי ומבלי שיש חובה חוקית למוסרו. השימוש במידע זה המתקבל במסגרת הרישום למערכת ובעת השימוש בה, יעשה אך ורק בהתאם ובכפוף לאמור ב"מדיניות הפרטיות" של המערכת, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. את מדיניות הפרטיות ניתן גם למצוא באתר של המערכת. תנאי מדיניות הפרטיות עשויים להשתנות מעת לעת, ואנו ממליצים כי תחזור ותעיין בה בהתאם.
 2. 6 EasyCount מתחייבת לשמור את המידע המוזן והנשמר במערכת בצורה מאובטחת ומוגנת, תוך שימוש באמצעים מקובלים ומתאימים. 
 3. 6 EasyCount עושה את כל המאמצים לשמירה על אבטחת המידע ונוקטת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים כנדרש בהוראות הדין על מנת לשמור על המידע שלך ולהבטיח את שלמות ובטיחות מערכותיה ומאגרי המידע שלה. בין היתר EasyCount התקינה אמצעים טכנולוגיים כמקובל להגנה על מערכותיה, כל תעבורת הרשת של המערכת מוצפנת כמקובל, הטמיעה נהלים והוראות עבודה מסודרות לעובדיה, וכל עובדי EasyCount  חתומים על התחייבויות מתאימות לסודיות. עם זאת, אין מערכת העמידה בצורה מוחלטת לסיכונים, ועל כן EasyCount לא תשא באיזו אחריות למידע, לרבות לכל אובדן ו/או גניבה ו/או פריצה ו/או סיכון ו/או פגיעה במידע שלך, ובלבד ש EasyCount מילאה אחר חובותיה לפי דין.
 4. 6 על אף האמור, מובהר כי ככל מערכת המחוברת לרשת האינטרנט ועל אף השימוש במערכות וכלים מתקדמים לאבטחת מידע, עשויים להיגרם שיבושים שונים בשירותים, לרבות פריצה של אבטחת המידע של החברה, גישה למערכות החברה ולפרטים המאוחסנים אצלה, וייתכנו נזקים או הפסדים עקב קרות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי מידע, פגיעה בפונקציות התוכנה ובביצוע הוראות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בקבלת השירותים (לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי או ביצוע באיחור של הוראה שתינתן על ידך ועוד).  
 5. 6 כדי להקטין את הסיכונים הפוטנציאליים, עליך להקפיד לפעול על פי הוראות תנאי שימוש אלו ובפרט הוראות אבטחת המידע של החברה, ולהודיע מיד לחברה על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה. במקרה של חשש לחשיפת פרטי הגישה שלך לשירותי המערכת יש להחליף את פרטיך וליצור קשר עם EasyCount מידית. 
 6. 6 EasyCount לא תישא בכל אחריות על נזקים, הפסדים או הוצאות שיגרמו כתוצאה מנסיבות שעליהן אין לה שליטה, לרבות, אך לא רק:
  1. 6.6 טעויות, שגיאות או אי דיוקים של תוכן;
  2. 6.6 נזקים לסוגיהם הנובעים מגישה והשימוש בשירותי המערכת;
  3. 6.6 כל הפרעה או הפסקה של תקשורת;
  4. 6.6 כל באג, וירוס, סוס טרויאני או דומים לאלה אשר אפשר וישודרו אל או דרך כל אתר, מכשיר, אמצעי תקשורת או פלטפורמה אחרת, רשת חברתית או על ידי כל צד שלישי או כל תוכן שהודבק, נשלח בדואר אלקטרוני, שודר או הושג בכל דרך אחרת;
  5. 6.6 תקלות או פרצות במכשיר, במערכת ההפעלה של המכשיר או בכל יישום דרכו מבוצעת הגישה לשירותי המערכת.

   6.7 ככלל החברה פועלת משטחי ישראל. החברה עושה שימוש בשירותי Amazon AWS לצורך אחסון מידע הלקוחות הנשמר במערכת. הינך יודע ומאשר כי מידע שהחברה אוספת אודותיך יישמר ויעובד במאגרי המידע של החברה מחוץ לישראל, וכל העברה של מידע לחו"ל תבוצע בהתאם ובכפוף להוראות הדין. 

  1.  

7. קניין רוחני ובעלות

 1. 7 השימוש במערכת על ידך, נעשה במסגרת של רישיון המוענק לך על ידי EasyCount בכפוף ובהתאם לתנאי שימוש אלו. רישיון זה מוגבל, אישי, אינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, אין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, והוא ניתן לביטול באופן מלא. 
 2. 7 אין בתנאי שימוש זה בכדי להעביר אליך כל זכות קניינית במערכת או בקשר אליה. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במערכת, בשירותים המוצעים בה ובכל תוכן הכלול בה הינן של EasyCount (או של צד שלישי שהרשה ל- EasyCount להשתמש בהם), ויישארו קניינה הבלעדי. זכויות אלו כוללות בין היתר זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצ"ב, הקיימים ו/או מגולמים במערכת, ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים למערכת. 
 3. 7 למעט אם הדבר הותר במפורש בתנאי שימוש זה, אתה מסכים שלא: (א)  להשתמש, לשנות או לשלב את המערכת לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של המערכת; (ב) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי תנאי שימוש זה כל אדם אחר; (ג) להעתיק, להפיץ או לשעתק את המערכת לטובת צדדים שלישיים; (ד) לגלות (disclose) את התוצאות של ביצועי המערכת או להשתמש בתוצאות אלה עבור פיתוח או פעילויות פיתוח של תוכנה מתחרה שבבעלותך; (ה) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של המערכת או ניסיון לגלות את קוד המקור של המערכת ו/או (ו) להשתמש באתר זה לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.
 4. 7 EasyCount איננה מעוניינת לקבל שלא על פי בקשתה המפורשת, הערות, הצעות או חומרים הנוגעים לפיתוח, עיצוב ו/או קידום המערכת (להלן: "הצעות פיתוח") וזאת בשל הרצון להימנע מכל טענה בעניין. ככל שתחליט בכל זאת למסור ל- EasyCount איזו הצעת פיתוח כאמור, הדבר יהווה ויתור מלא על כל זכויותיך בהצעת פיתוח. יובהר כי אין לראות באמור בסעיף זה משום הודאה בזכותו של איזה אדם באיזו זכות פיתוח ו/או זכות אחרת, תהיה אשר תהיה. 
  1.  

8. שונות 

 1. 8 תנאי שימוש  אלו מייצגים את מלוא ההסכמות בין הצדדים באשר לשימור במערכת, בכפוף להוראות הפרטיות שנקבעו בהסכם בין החברה לבין המפיץ. לא יהיה תוקף לכל שינוי ו/או תיקון לתנאי שימוש אלו למעט אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים. על כל נושא שאינו מוסדר במפורש בתנאי שימוש אלו, יחול האמור בתנאי השימוש בכלליים של המערכת המופיעים באתר החברה. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאי השימוש הכלליים ובין האמור בתנאי שימוש אלו, יגבר האמור בתנאי שימוש אלו, ככל שאינו סותר את ההסכם מול המפיץ.
 2. 8 על אף האמור, ל- EasyCount תשמר הזכות לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת. במידה ובידי EasyCount פרטי הדואר האלקטרוני שלך, תינתן על כך הודעה. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים החדשים אשר יועמדו לרשותך במערכת זו נכון לתאריך שבו המערכת עודכנה לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי לתנאי שימוש זה. המשך השימוש שלך במערכת לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אישור להסכמתך לשינוי זה.
 3. 8 במקרה בו תחליט החברה על מכירה של המערכת כולה או חלק ממנה לידי צד ג', ו/או במקרה של מיזוג עם צד ג', EasyCount שומרת לעצמה את הזכות להמחות ולהעביר בצורה ישירה את כל התחייבויותיך לפי תנאי שימוש אלו לאותו צד ג', ללא קבלת כל אישור נוסף ממך, וזאת בכפוף לכך שאותו צד ג' יישא בכל התחייבויות EasyCount כלפיך לפי תנאי שימוש אלו.
  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏8.3 לעיל, EasyCount תהיה רשאית להסב ו/או להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי תנאים אלו, כולן או חלקן, לבעלת השליטה ב EasyCount ו/או לחברות נוספות בשליטתה (במישרין או בעקיפין) של בעלת השליטה ב EasyCount (להלן: "הייפ פתרונות תשלום בע״מ"). לעניין זה, "שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. בכל מקום בתנאים אלו, לעיל ולהלן, בו מופיע "EasyCount", האמור יהיה נכון גם לקבוצת HYP. 
 4. 8 אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בתנאי שימוש אלו אינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תנוסח מחדש באופן השומר על תוקפה המשפטי תוך שינוי מינימאלי שלה. 
 5. 8 סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים לתנאים אלו, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו ובכפוף לכל דין.