נא קרא הסכם זה ("תנאי השימוש") בעיון לפני השימוש במערכת של קייסיס בע"מ (ksys ltd) מרחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב אצל זלצר עו"ד, רמת גן, ח.פ. 515285120. (להלן: "EZCOUNT") (להלן: "המערכת"). המערכת הינה מערכת להפקת מסמכי חשבונאות דיגיטליים. השימוש במערכת ו/או התקנתה ובכלל זה שימוש בתכנים הכלולים בה ובשירותים השונים הפועלים בה, מעיד על כך שקראת והבנת הסכם זה ונתת את הסכמתך לתנאים אלה. תנאים אלה חלים על השימוש במערכת ובתכנים הכלולים בה באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים (להלן: "מכשיר תקשורת"). תוכל לחזור ולקרוא תנאים אלה (להלן: "תנאי השימוש") באתר תחת "תנאי שימוש".

תנאי השימוש במערכת מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בתנאים אלה, המונח "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). המונח "אתר" הינו אתר אינטרנט. המונח "שימוש במערכת" כולל אך לא מוגבל לכל גרסה קיימת ומעודכנת, שינוי, שיפור, עדכון ו/או שדרוג של המערכת אשר יסופקו על ידי EZCOUNT.

אם אינך מסכים להסכם, או אם אינך מעוניין שתנאים והוראות אלה יחייבו אותך, אנא אל תשתמש במערכת, ומחק באופן מיידי כל חלק ממנה, מכל מכשיר תקשורת ואל תשתמש בה לכל צורך ו/או בכל אופן.

1. השימוש במערכת

הנך רשאי להשתמש בתכני המערכת בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש במערכת באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של EZCOUNT לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

1.1 אין לקשר למערכת מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

1.2 עם ההרשמה מוענקת למשתמש תקופת ניסיון חינם למשך 30 יום, אשר מתחילה במועד הפעלת החשבון, לאחר קבלת אישור לכתובת המייל. בתקופת הניסיון תתאפשר הפקה של עד 100 מסמכים בחודש.למען הסר ספק, יובהר כי הורדתה החינמית של המערכת לתקופת הניסיון אינה פוטרת אותך מתשלום בגין זמן אוויר ו/או גלישה ברשת האינטרנט ו/או הסלולר, על פי ובהתאם למכשיר התקשורת בו הנך עושה.

2. שירותים הכרוכים בתשלום

2.1 במערכת תמצא שירותים הטעונים הרשמה והכרוכים בתשלום. בעת ההרשמה לשירות הכרוך בתשלום תתבקש למסור פרטים מסוימים. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך.

2.2 הנתונים שמסרת בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע שבבעלות EZCOUNT. אין חובה על-פי דין למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. EZCOUNT לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות שלה.

2.3 במערכת ישנם מספר מסלולי תשלום ושירותים, לאחר בחירת מסלול השירות המבוקש וביצוע הרכישה, השירות המבוקש הנבחר יהיה זמין למשתמש. פרטי המסלול והחיובים יפורטו בזמן הרכישה.

2.4 EZCOUNT שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל את השירותים הטעונים תשלום, דרך תשלומם ומחירם מעת לעת וזאת ללא הודעה מוקדמת. מובהר כי האחריות לסליקת התשלום חלה על הסולק בלבד וכי כל בעיה ו/או טענה לגבי הסליקה יש להפנות לחברת הסליקה.

2.5 לא יינתן החזר, מלא או חלקי, למשתמש ששימושו בשירות הופסק לאלתר או נמנע בשל הפרת תנאי השימוש.

2.6 ביטול רכישה יכול שיעשה על ידי המשתמש תוך 14 יום ממועד העסקה הראשונית וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 ("חוק הגנת הצרכן").

2.7 משתמש שיבטל את רכישתו בהתאם לחוק הגנת הצרכן יוכל לקבל החזר כספי, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

2.8 תנאי הספקה: המוצר הינו מוצר אינטרנטי, והשימוש בו הוא מיידי לאחר התשלום

3. מדיניות פרטיות

3.1 EZCOUNT מכבדת את פרטיותך במערכת. מדיניות הפרטיות העדכנית של המערכת נמצאת בקישור של "מדיניות הפרטיות" שמופיע באתר , והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.

4. קניין רוחני

4.1 בעלות

4.1.1 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במערכת, בשירותים המוצעים בה ובכל תוכן הכלול בה הינן של EZCOUNT בלבד, או של צד שלישי, שהרשה ל -EZCOUNT להשתמש בהם, הינם קניינה הבלעדי של EZCOUNT ויישארו קניינה הבלעדי. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, בין השאר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה) הקיימים ו/או מגולמים במערכת, ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים למערכת הינם בבעלותה הבלעדית של EZCOUNT ויישארו בבעלותה הבלעדית כאמור.

4.1.2 אין בהסכם זה בכדי להעביר אליך כל זכות במערכת או בקשר אליה, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בה בהתאם לתנאיו של הסכם זה.

4.1.3 אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין אם על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ EZCOUNT-או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

4.1.4 שום דבר מהאמור בהסכם זה אינו מהווה ויתור על זכויות הקניין הרוחני של EZCOUNT על פי כל דין.

4.1.5 מלבד ככל שהותר באופן מפורש בהסכם זה, אתה מסכים שלא: (א) להשתמש, לשנות או לשלב את המערכת לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של המערכת; ו- (ב) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי הסכם זה כל אדם אחר; (ג) להעתיק, להפיץ או לשעתק את המערכת לטובת צדדים שלישיים; (ד) לגלות (disclose) את התוצאות של ביצועי המערכת או להשתמש בתוצאות אלה עבור פיתוח או פעילויות פיתוח של תוכנה מתחרה שבבעלותך; (ה) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של המערכת או ניסיון לגלות את קוד המקור של המערכת ו/או (ו) להשתמש באתר זה לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.

4.1.6 EZCOUNT איננה מעוניינת לקבל שלא על פי בקשתה המפורשת, הערות, הצעות או חומרים הנוגעים לפיתוח, עיצוב ו/או קידום המערכת (להלן: "הצעות פיתוח") וזאת מן הרצון להימנע מכל טענה בעניין, מצד משתמשי המערכת ואחרים, המוסרים הצעות פיתוח כאמור. אם בכל זאת אתה מוסר הצעת פיתוח כאמור, אתה מוותר על כל זכויותיך בהצעת הפיתוח כלפי EZCOUNT.

4.1.7 אין לראות בהתנהגותה של EZCOUNT בעל פה או בכתב, הסכמה לשינוי ו/או סטייה מההסכמות על פי הסכם זה. רק אישור בכתב של נציג מוסמך מטעם EZCOUNT יהיה בכוחו לשנות תנאי מתנאי הסכם זה.

4.2 רישיון

4.2.1 EZCOUNT מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש במערכת על גבי מכשיר התקשורת שבבעלותך או בשליטתך, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בהסכם זה. EZCOUNT שומרת לעצמה את כל הזכויות במערכת אשר לא הוענקו במסגרת הסכם רישיון זה במפורש.

5. אחריות EZCOUNT

5.1 המערכת מסופקת לך "כמו שהיא" ("As Is") ולפי זמינותה ("As Available") ללא כל התחייבות ו/או מצג ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי EZCOUNT בגין השירות שניתן במערכת, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך. EZCOUNT אינה מבטיחה כי המערכת תענה על דרישותיך או כי פעולת המערכת תתבצע ללא הפרעות או ללא שגיאות. ככל שהדבר מותר על פי דין, EZCOUNT מחריגה בזאת באופן מפורש כל אחריות מפורשת, לרבות בין השאר, אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, ומכל אחריות מכללא, לרבות בין השאר, אחריות מכללא לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת. EZCOUNT אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש במערכת או של כל נתונים או מידע אשר יושגו בדרך אחרת באמצעות שימוש במערכת. אתה מאשר כי כל המידע או הנתונים שאתה תוריד או תשיג או תרכוש באופן אחר באמצעות השימוש במערכת יהיו על סיכונך הבלעדי ועל פי שיקול דעתך בלבד, וכי EZCOUNT לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק אשר ייגרם לך או לרכושך. EZCOUNT לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל אובדן או נזק לרבות, בין השאר, נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש במערכת, אפילו אם EZCOUNT הייתה מודעת על האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.

5.2 השימוש במערכת ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

5.3 EZCOUNT אינה מתחייבת ששירותי המערכת לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי EZCOUNT או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל EZCOUNT או אצל מי מספקיה.

5.4 בשמושך ב EZCOUNT , עליך לעמוד בחוקי ניהול ספרים ולהשתמש במערכת אך ורק לפי חוקים אלו. EZCOUNT אינה אחראית על שימוש במערכת הנוגד את הוראות ניהול ספרים, גם אם נמצא הדבר מתאפשר במערכת.

6. שינויים במערכת, הפסקת השירות ותמיכה

6.1 על EZCOUNT לא חלה כל חובה על פי הסכם זה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של המערכת. עם זאת, EZCOUNT עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של המערכת, ועשויה לשדרג באופן אלקטרוני ואוטומטי את גרסת המערכת בה אתה משתמש על גבי מכשיר התקשורת. אתה נותן את הסכמתך לשדרוג אוטומטי שכזה, ומסכים כי התנאים של הסכם זה יחולו על כל השדרוגים כאמור.

6.2 EZCOUNT תוכל לשנות מעת לעת את מתן השירות במערכת, לרבות מבנה השירות, מראהו, היקפו, עיצובו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו – שינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי מצד EZCOUNT. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט, בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו, בשל שדרוג המערכת, הוספת או גריעת תכנים או כל שינוי ש- EZCOUNTתראה לנכון לעשותו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי EZCOUNT בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

6.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית EZCOUNT להפסיק בכל עת את מתן השירותים במערכת, כולם או מקצתם. EZCOUNT תפרסם במערכת הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם סיום הסכם זה על ידי EZCOUNT: (א) הרישיון אשר הוענק לך בהסכם זה יפקע, ואתה, עם סיום ההסכם, תחדל מכל שימוש נוסף במערכת; ו - (ב) אתה תחזיר ל- EZCOUNT כל רכוש מוחשי אשר כולל את זכויות הקניין הרוחני של EZCOUNT ואת כל ההעתקים שלו ו/או תמחק או תשמיד כל מידע בקשר לכך אשר מוחזק בידך באופן אלקטרוני. סעיפים 4 עד 8 (כולל) של הסכם זה יעמדו בתוקפם גם לאחר סיום הסכם זה.

6.4 EZCOUNT עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינות המערכת על מנת שתהנה ותפיק תועלת רבה מהשימוש בה. במידה שנודע לך על שגיאה או טעות כלשהי במערכת, אנא הודע לנו באמצעות דואר אלקטרוני contact@ezcount.co.il, אין ביכולת EZCOUNT להבטיח שכל תקלה תבוא על פתרונה ו- EZCOUNT עומדת לרשותך בכל בעיה פרטנית.

7. דין וסמכות שיפוט

7.1 על הסכם זה ועל פרשנותו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים כתוצאה מהסכם זה.

8. שונות

8.1 הסכם זה מייצג את מלוא ההסכמה בנוגע לרישיון אשר מוענק בהסכם זה ובקשר לנושא הסכם זה ואפשר יהיה לתקן הסכם זה רק בהסכם בכתב אשר ייחתם על ידי הצדדים להסכם זה. אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בהסכם זה אינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תנוסח מחדש אולם רק ככל הנחוץ על מנת לעשותה להוראה ניתנת לאכיפה.

8.2 EZCOUNT רשאית להביא לידי סיום את הרישיון אשר ניתן על פי הסכם זה בכל זמן ומכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפרה שלך של תנאי הסכם זה תביא את הרישיון שהוענק לך ואת הסכם זה לכדי סיום.

8.3 תנאי השימוש עשויים להשתנות או להתעדכן מעת לעת, במידה ובידי EZCOUNT פרטי הדואר האלקטרוני שלך, תינתן על כך הודעה. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים החדשים אשר יועמדו לרשותך במערכת זו נכון לתאריך שבו המערכת עודכנה לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי להסכם זה. המשך השימוש שלך במערכת לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אות להסכמתך לשינוי זה.

8.4 הינך מסכים לספק על חשבונך את כל הציוד, התוכנה והגישה לרשת האינטרנט אשר נחוצים על מנת להשתמש בשירותים.

9. פרטי התקשרות

9.1 EZCOUNT מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי המערכת לפרטיות ולשם טוב. אם הינך מעוניין לפנות אלינו אנא עשה זאת על פי הפרטים הבאים:

9.1.1 קייסיס בע"מ (ksys ltd) מרחוב ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב אצל זלצר עו"ד, רמת גן, אימייל: contact@ezcount.co.il , אתר אינטרנט: www.ezcount.co.il. טלפון: 03-970-8077