מדיניות תנאי שימוש

הסכם זה (להלן: "תנאי השימוש") מתייחס לשימוש באתר ובמערכת EasyCount הנמצאת בבעלות חברת קייסיס בע"מ (ksys ltd) ח.פ. 515285120 (להלן: "EasyCount" ו/או"המערכת"). ניתן לפנות אלינו בהתאם לפרטים הבאים: תא דואר 6042, ת״א 6106001 או בדוא"ל: contact@ezcount.co.il, אתר אינטרנט: www.ezcount.co.il.

המערכת הינה מערכת להפקת מסמכי חשבונאות דיגיטליים, ניהול פיננסי של העסק ושירותים נלווים הקשורים לכך (להלן: "שירותי המערכת").

השימוש במערכת ו/או התקנתה, ובכלל זה שימוש בתכנים הכלולים בה ובשירותים השונים הפועלים בה, מעיד על כך שקראת והבנת את תנאי השימוש, ועל כן אתה מתבקש לקרוא אותם בזהירות ובקפידה. תנאי השימוש חלים על השימוש במערכת באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצ"ב), בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים (להלן: "מכשיר תקשורת").

אם אינך מסכים לתנאי שימוש, או אם אינך מעוניין שתנאים והוראות אלה יחייבו אותך, אנא אל תשתמש במערכת, ומחק באופן מידי כל חלק ממנה מכל מכשיר תקשורת.

בתנאים אלה, המונח "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג שהוא, הניתן, מוצג, נשמר או מאוחסן בכל מדיה שהיא. המונח "אתר" הינו אתר אינטרנט. המונח "שימוש במערכת" כולל אך לא מוגבל לכל גרסה קיימת ומעודכנת, שינוי, שיפור, עדכון ו/או שדרוג של המערכת אשר יסופקו על ידי EasyCount.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנקבה.

1. הרשמה למערכת ומסירת מידע

 • קבלת שירותי המערכת מותנה ברישום לשירות. במסגרת הרישום תידרש לספק פרטים אודותיך ואודות העסק ו/או החברה שבבעלותך. בין היתר תידרש למסור: שם, כתובת, מספר ת.ז., מספר עוסק / ח.פ., כתובת דוא"ל, פרטי כרטיס אשראי וכיוצ"ב. חלק מהפרטים והמידע המבוקש יוגדרו ויסומנו במסגרת הליך הרישום כמידע שחובה למלא. אינך חייב למסור פרטים אלו, אולם ללא מסירתם לא תוכל להשתמש במערכת.
 • הפרטים שתמסור יישמרו כולם או חלקם במאגר/י המידע של EasyCount בהתאם להוראות הדין והשימוש בהם ייעשה בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים ב"מדיניות הפרטיות" כמפורט להלן.
 • הינך מתבקש להקפיד ולמלא פרטים נכונים ועדכניים. מסירתם של פרטים שגויים עלולה לפגוע בשירותי המערכת ואף למנוע כלל את השימוש במערכת על ידך.
 • לצורך הרישום למערכת תידרש לספק פרטי זיהוי אשר ישמשו אותך לצורך התחברות עתידית למערכת, פרטים כגון שם משתמש וסיסמא. בחר סיסמא שאינה קלה לניחוש, שמור על פרטים אלו בסודיות והקפד להחליף את סיסמת הכניסה מעת לעת. EasyCount שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אופן ההתחברות למערכת, לרבות בדרך של הוספת פרטי זיהוי אחרים ו/או שונים.

2. השימוש במערכת

 • עם ההרשמה מוענקת למשתמש תקופת ניסיון חינם בחלק מאפשרויות המערכת, במסגרתה מתאפשרת הפקה של עד 100 מסמכים.
 • בחלוף תקופת הניסיון, השימוש בשירותי המערכת כרוך בתשלום. השירות הינו שירות אינטרנטי, ולאחר בחירת מסלול השירות המבוקש וביצוע הרכישה (בכפוף לקבלת אישור על התשלום), השירות הנבחר יהיה זמין לך.
 • מיד לאחר הרכישה תשלח לכתובת המייל שהזנת בעת הרישום חשבונית כדין. אתה יכול לצפות תמיד בפירוט המסלולים שרכשת ובהיסטוריית החשבוניות שלך בעמוד "החשבון שלי" באתר EasyCount.
 • יובהר כי עם תום התקופה הקבועה לכל מסלול, המינוי והשירות יתחדשו בצורה אוטומטית לתקופה זהה נוספת (חודש או שנה בהתאם למסלול הנבחר), וזאת למעט אם תתקבל הודעה על הפסקת השירות בהתאם למתואר להלן.
 • המערכת ושירותי המערכת מסופקים כמות שהם ("As is").EasyCount שומרת לעצמה את הזכות המלאה והבלעדית לשנות אותם מעת לעת, לרבות בדרך של שינוי מבנה, ממשק, מראה, היקף, עיצוב, זמינות וכל היבט אחר הנוגע למערכת ולשירותי המערכת. שינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי מצד EasyCount, ויבוצעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של EasyCount. מטבע הדברים שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או אי-נוחות וכיו"ב ואתה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי EasyCount בגין ביצוע שינויים כאמור. מערכת איזיקאונט תומכת ופועלת במרבית הדפדפנים והמכשירים הנפוצים והעדכניים, אולם אם אתה עושה שימוש בדפדפן ייחודי או מסוים או במערכת שאינה עדכנית אין כל ערובה לפעילותה התקינה של המערכת אצלך.
 • השימוש במערכת מותנה ברמת ידע סבירה שלך בתפעול מחשב, גלישה באינטרנט והכרות בסיסית עם תוכנות. כמו כן נדרשת פעילות תקינה של רשת האינטרנט, וסביבת עבודה כנדרש לגלישה והתחברות למערכת. איזיקאונט לא תהיה אחראית לכל שימוש כושל ו/או היעדר שימוש הנובעים מחסרונם של איזה מאלו.
 • על EasyCount לא חלה כל חובה על פי תנאי שימוש אלו לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של המערכת. עם זאת, EasyCount עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של המערכת, ועשויה לשדרג באופן אלקטרוני ואוטומטי את גרסת המערכת בה אתה משתמש על גבי מכשיר התקשורת. אתה נותן את הסכמתך לשדרוג אוטומטי שכזה, ומסכים כי התנאים של תנאי שימוש זה יחולו על כל שדרוג כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וככל ש- EasyCount תבחר לספק שירותי תמיכה, יובהר כי היא תהיה רשאית לשנות מעת לעת את אופן מתן שירותים אלו, תנאיהם ושעות הפעילות.
 • EasyCount תהיה רשאית להציג ו/או לשלב באתר תכנים שונים, לרבות תוכן פרסומי ו/או שיווקי לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3. שיתופי פעולה ושירותים משולבים עם צד ג'

 • EasyCount תהיה רשאית להציע מעת לעת שירותים משולבים, בשיתוף פעולה עם צדדים שלישיים כאלה ואחרים (להלן: "שירות משולב").
 • עם הרשמתך לשירות משולב, ובכפוף לתנאים הפרטניים של אותו שירות, אתה מאשר ומסכים כי מידע שלך השמור במערכת יועבר לידי צד ג' לצורך מתן השירות המשולב. EasyCount לא תהיה אחראית לשימוש שייעשה במידע על ידי אותו צד ג', וכל שימוש שכזה יוסדר בצורה ישירה בינך ובין אותו צד ג'.
 • EasyCount לא תשא באחריות לפעילות צד ג' המספק את השירות המשולב, וכל הפרה ו/או עוולה ו/או נזק שייגרמו על ידו, לרבות בדרך של הפסקת ו/או השעיית השירות מצידו של אותו צד ג', יהיו באחריותו הבלעדית של אותו צד ג' מבלי שתקום לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד EasyCount. כמו כן, במסגרת חלק מהשירותים המשולבים ,חשבוניות ומסמכים אחרים יופקו במערכת EasyCount על בסיס מידע שיועבר אל תוך מערכת EasyCount על ידי צדדים שלישיים (לרבות מערכות צד ג'). EasyCount לא תהיה אחראית לנכונות המידע והנתונים הללו, ובאחריותך לוודא את תקינות הממשק ואת תקינות המידע שהועבר.
 • ידוע לך כי התנתקות מחשבונך במערכת EasyCount אינו מבטיח ניתוק משירותיו של ספק השירות המשולב, וייתכן ויהיה עליך להתנתק בצורה נפרדת ועצמאית משירותיו של אותו צד ג' בהתאם לתנאים ולממשקים שלו.
 • עוד ידוע ומוסכם עליך, כי הפסקת ההתקשרות בינך ובין צד ג' ספק השירות המשולב, לא יהיה בה כדי להשפיע על שמירת המידע שהועבר מאותו צד ג' לתוך מערכת EasyCount. כל טיפול ו/או מחיקה ו/או שימוש במידע שבמערכת יהיה כפוף לתנאי שימוש אלו.
 • EasyCount תהיה רשאית לסיים ולהפסיק כל שיתוף פעולה ו/או שירות משולב הניתן במערכת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ואתה מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך, לרבות השבה של איזה מחיר או תשלום ששילמת בגין השימוש במערכת. עוד ידוע לך ומוסכם עליך, כי האספקה של כל שירות משולב תלויה ומותנית באספקת השירותים המתאימים על ידי צד ג', ו- EasyCount לא תישא באחריות להפסקת השירות על ידי ו/או בשל אותו צד ג'.
 • האמור בתנאי שימוש אלו בא להוסיף ואינו גורע מכל התחייבות נפרדת ו/או פרטנית הכרוכה במתן איזה שירות משולב.

4. הפסקה וביטול של השירות

 • בכפוף לקיומה של זכות ביטול במקרים המתאימים לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן" ), ביטול רכישה על ידך יכול שיעשה תוך 14 יום ממועד העסקה הראשונית, וזאת בדרך של שליחת הודעה אלינו בהתאם לפרטי ההתקשרות המפורטים לעיל. קבלת החזר במקרים המתאימים תהיה בהתאם להוראות הדין.
 • בכל מקרה אחר, תהיה כמובן רשאי להפסיק את השימוש במערכת בכל עת, לסגור את חשבון המשתמש שלך ולבטל את התקשרותך עם EasyCount. כמו כן תוכל לבקש מ- EasyCount למחוק ממאגרי המידע שלה כל מידע שהיא אינה חייבת ו/או זכאית לשמור. עם זאת, במקרה כזה לא יוענק לך כל החזר ו/או פיצוי ו/או תשלום בגין כספים שהוצאת ו/או שירותים שרכשת, למעט אם קיימת חובה שכזו בדין.
 • בכל מקרה, לא יינתן החזר כספי בגין שירותים שנרכשו באמצעות קופונים ו/או הטבות ו/או במסגרת הנחה תקופתית, מעבר לכספים ששולמו בפועל על ידך.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית EasyCount להפסיק בכל עת את מתן שירותי המערכת, כולם או מקצתם. EasyCount תפרסם הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם סיומה של אותה תקופה יפקע תוקפן של ההסכמות בינך ובין EasyCount לפי תנאי שימוש אלו ו: (א) הרישיון אשר הוענק לך בתנאי שימוש זה יפקע, ואתה, עם סיום התנאי שימוש, תחדל מכל שימוש נוסף במערכת; (ב) ככל שיהיו בידיך איזה מידע הכולל זכויות יוצרים של EasyCount, אתה תשיב מידע זה לידי EasyCount ו/או תשמיד אותו באופן מידי; (ג) EasyCount תהיה רשאית למחוק כל מידע השמור במערכת, לרבות מידע שהוזן על ידך, חשבוניות עבר ומסמכים אחרים, ולא תהיה לך כל תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם כך.
 • EasyCount שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לספק לך שירותים ו/או לחסום את השימוש שלך במערכת באופן מיידי בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • הפסקת התשלום ו/או חסימה ו/או הגבלה של אמצעי התשלום שנמסר על ידך;
  • קיומו של חוב כספי שלך ל- EasyCount שלא נפרע במועד;
  • הפרה של הוראות תנאי שימוש זה ו/או כל תנאי אחר של שירות הניתן במסגרת המערכת;
  • שימוש במערכת EasyCount המהווה הפרה של איזו הוראת דין או נחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור;
  • אם מסרת את פרטי ההתחברות שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
  • כל פעולה ו/או מחדל אחרים העלולים לפגוע ב- EasyCount, תקינות המערכת או צד שלישי אחר, לרבות ספקים ו/או שותפים של EasyCount.

  במקרה שכזה, לא יינתן לך ולא תהיה זכאי להחזר, מלא או חלקי, של הכספים ששולמו על ידך לצורך קבלת שירותי המערכת, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה ו/או סעד ו/או תביעה של EasyCount ו/או איזה צד שלישי כלפיך.

5. הגבלת אחריות

 • השימוש במערכת נעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. EasyCount לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל אובדן או נזק לרבות, בין השאר, נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש במערכת, אפילו אם EasyCount הייתה מודעת על האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי אתה נושא באחריות המלאה למידע המוזן על ידיך למערכת וכלול במסמכים ועליך חלה החובה לוודא ולבדוק את נכונות ותקינות המידע הנכלל במסמכים ובדוחות המופקים במערכת. EasyCount אינה נושאת ובשום מקרה לא תישא באחריות לאיזה מהבאים:
  • תקינות ו/או נכונות ו/או שלמות המידע;
  • נכונות ו/או עדכניות שערי מטבע המצויים במערכת ומתעדכנים בה בצורה אוטומטית;
  • כל עבירה ו/או הפרה של דיני מיסים ו/או מע"מ ו/או איזה תשלום חובה אחר הקשור בשימוש במערכת ו/או במסמכים המופקים באמצעותה;
  • כל מידע שיווקי ו/או פרסומי ו/או מטעה שהוזן ושולב במסמכים המופקים על ידי המערכת;
  • הפרה של זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת לפי דין, שהינה תוצאה של הזנה של מידע ו/או לוגו ו/או סימן מסחר למערכת על ידך;
  • כל לינק ו/או קישור ו/או הפניה שצורפו על ידך לאיזה מהמסמכים המופקים במערכת;
  • כל דיוור ישיר ואו דואר זבל ("ספאם") שנשלח על ידך באמצעות המערכת שלא כדין;
  • כל פעולה ו/או מחדל ו/או הפרה אחרים שבוצעו על ידך באמצעות המערכת שלא כדין.
 • EasyCount אינה נושאת באחריות לכך שמסמכים שנשלחו באמצעות המערכת הגיעו ליעדם, ומומלץ כי תוודא בעצמך עם הנמען כי המסמכים ששלחת באמצעות המערכת אכן התקבלו אצלו. יצוין כי חלק מממשקי ו/או תוכנות הדוא"ל עלולות לחסום את קבלת הדואר מאת המערכת, ובאחריותך לוודא עם לקוחותיך כי המידע הגיע אליהם כנדרש.
 • EasyCount משקיעה מאמצים על מנת להבטיח את תקינות והמשכיות השימוש התקין במערכת בכל עת. במידה שנודע לך על שגיאה או טעות כלשהי במערכת, נשמח את תודיע לנו על כך באמצעות דואר אלקטרוני contact@EZcount.co.il. עם זאת, EasyCount אינה מתחייבת כי שירותי המערכת יסופקו בכל עת, בתקינות מלאה ובצורה רציפה ותמידית. ככל מערכת אחרת, גם EasyCount חשופה לטעויות, תקלות וכשלים כאלה ואחרים, ואתה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לאיזו תקלה ו/או פגיעה במערכת ו/או בשימוש בה.
 • יובהר כי כל המידע הכללי המוצג על ידי EasyCount, לרבות במסגרת שאלות ותשובות באתר, ניוזלטר למשתמשים ו/או מאמרים, ו/או בבלוג המקצועי המופעל על ידי EasyCount, הינו בגדר המלצה בלבד, ואין לראות בו משום ייעוץ מקצועי. השימוש במידע זה הינו באחריותך בלבד, ו- EasyCount אינה נושאת באחריות לנכונות ו/או עדכניות המידע ולאיזה מההשלכות של השימוש במידע זה.

6. אבטחת מידע ומדיניות פרטיות

 • EasyCount מכבדת את פרטיותך במערכת. השימוש במידע הנמסר ומוזן על ידך במסגרת הרישום למערכת ובעת השימוש בה, יעשה אך ורק בהתאם ובכפוף לאמור ב"מדיניות הפרטיות" של המערכת, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. את מדיניות הפרטיות ניתן גם למצוא באתר של המערכת. תנאי מדיניות הפרטיות עשויים להשתנות מעת לעת, ואנו ממליצים כי תחזור ותעיין בה בהתאם.
 • EasyCount מתחייבת לשמור את המידע המוזן והנשמר במערכת בצורה מאובטחת ומוגנת, תוך שימוש באמצעים מקובלים ומתאימים.

7. קניין רוחני ובעלות

 • השימוש במערכת על ידך, נעשה במסגרת של רישיון המוענק לך על ידי EasyCount בכפוף ובהתאם לתנאי שימוש אלו. רישיון זה מוגבל, אישי, אינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, אין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, והוא ניתן לביטול באופן מלא.
 • אין בתנאי שימוש זה בכדי להעביר אליך כל זכות קניינית במערכת או בקשר אליה. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במערכת, בשירותים המוצעים בה ובכל תוכן הכלול בה הינן של EasyCount (או של צד שלישי שהרשה ל- EasyCount להשתמש בהם), ויישארו קניינה הבלעדי. זכויות אלו כוללות בין היתר זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצ"ב, הקיימים ו/או מגולמים במערכת, ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים למערכת.
 • למעט אם הדבר הותר במפורש בתנאי שימוש זה, אתה מסכים שלא: (א) להשתמש, לשנות או לשלב את המערכת לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של המערכת; (ב) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי תנאי שימוש זה כל אדם אחר; (ג) להעתיק, להפיץ או לשעתק את המערכת לטובת צדדים שלישיים; (ד) לגלות (disclose) את התוצאות של ביצועי המערכת או להשתמש בתוצאות אלה עבור פיתוח או פעילויות פיתוח של תוכנה מתחרה שבבעלותך; (ה) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של המערכת או ניסיון לגלות את קוד המקור של המערכת ו/או (ו) להשתמש באתר זה לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.
 • EasyCount איננה מעוניינת לקבל שלא על פי בקשתה המפורשת, הערות, הצעות או חומרים הנוגעים לפיתוח, עיצוב ו/או קידום המערכת (להלן: "הצעות פיתוח") וזאת בשל הרצון להימנע מכל טענה בעניין. ככל שתחליט בכל זאת למסור ל- EasyCount איזו הצעת פיתוח כאמור, הדבר יהווה ויתור מלא על כל זכויותיך בהצעת פיתוח. יובהר כי אין לראות באמור בסעיף זה משום הודאה בזכותו של איזה אדם באיזו זכות פיתוח ו/או זכות אחרת, תהיה אשר תהיה.

8. שונות

 • תנאי שימוש אלו מייצגים את מלוא ההסכמות בין הצדדים באשר לשימור במערכת. לא יהיה תוקף לכל שינוי ו/או תיקון לתנאי שימוש אלו למעט אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים.
 • על אף האמור, ל- EasyCount תשמר הזכות לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת. במידה ובידי EasyCount פרטי הדואר האלקטרוני שלך, תינתן על כך הודעה. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים החדשים אשר יועמדו לרשותך במערכת זו נכון לתאריך שבו המערכת עודכנה לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי לתנאי שימוש זה. המשך השימוש שלך במערכת לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אישור להסכמתך לשינוי זה.
 • במקרה בו תחליט החברה על מכירה של המערכת כולה או חלק ממנה לידי צד ג', ו/או במקרה של מיזוג עם צד ג', EasyCount שומרת לעצמה את הזכות להמחות ולהעביר בצורה ישירה את כל התחייבויותיך לפי תנאי שימוש אלו לאותו צד ג', ללא קבלת כל אישור נוסף ממך, וזאת בכפוף לכך שאותו צד ג' יישא בכל התחייבויות EasyCount כלפיך לפי תנאי שימוש אלו.
 • אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בתנאי שימוש אלו אינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תנוסח מחדש באופן השומר על תוקפה המשפטי תוך שינוי מינימאלי שלה.