תנאי שימוש לממשק הפקת חשבוניות – ספקים

מערכת איזיקאונט הינה מערכת אינטרנטית לניהול עסק הנהלת חשבונות דיגיטלית, חיתום מסמכים אלקטרוני וסליקת אשראי שפותחה על ידה ואושרה על ידי רשות המיסים, הכוללת בין היתר ממשק ייעודי ונפרד לניהול חשבוניות ספקים (להלן: "מערכת איזיקאונט" או "המערכת" ו"ממשק ניהול הספקים").
 
המערכת נמצאת בבעלות חברת קייסיס בע"מ (ksys ltd) ח.פ. 515285120 (להלן: "EasyCount" ו/או "המערכת"). 
 
תנאי שימוש אלו נועדו להסדיר ולהביא בפניך, הספק, את התנאים במסגרתם תוכל לעשות שימוש בממשק הפקת חשבוניות הספקים, לצורך הנפקת חשבוניות עבור הלקוח שממנו קיבלת את דרישת החשבונית (להלן: ״הלקוח״).
 
במידה וברצונך להשתמש במערכת עבור צרכיך השונים שלא במסגרת ממשק הפקת חשבוניות ספקים, אנא עבור על תנאי השימוש הכלליים של מערכת איזיקאונט וצור קשר עם שירות הלקוחות להגדרת החשבון.
 
השימוש במערכת ו/או התקנתה ובכלל זה שימוש בתכנים הכלולים בה ובשירותים השונים הפועלים בה, מעיד על כך שקראת והבנת את תנאי השימוש, ועל כן אתה מתבקש לקרוא אותם בזהירות ובקפידה. תנאי השימוש חלים על השימוש במערכת באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצ"ב), בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים (להלן: "מכשיר תקשורת").
 
אם אינך מסכים לתנאי שימוש, או אם אינך מעוניין שתנאים והוראות אלה יחייבו אותך, אנא אל תשתמש במערכת, ומחק באופן מידי כל חלק ממנה מכל מכשיר תקשורת.
 
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים גם לנקבה.
 
1. רישיון
 
1.1 השימוש במערכת על ידך, נעשה במסגרת של רישיון המוענק לך על ידי EasyCount בכפוף ובהתאם לתנאי שימוש אלו ולהסכם שבין EasyCount ללקוח. רישיון זה מוגבל, אישי, אינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, אין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, והוא ניתן לביטול באופן מלא. 
 
1.2 אין בתנאי שימוש זה בכדי להעביר אליך כל זכות קניינית במערכת או בקשר אליה. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במערכת, בשירותים המוצעים בה ובכל תוכן הכלול בה הינן של EasyCount (או של צד שלישי שהרשה ל- EasyCount להשתמש בהם), ויישארו קניינה הבלעדי.
 
2. הרשמה למערכת ומסירת מידע
 
2.1 קבלת שירותי המערכת מותנה ברישום לשירות. במסגרת הרישום תידרש לספק פרטים אודותיך ואודות העסק ו/או החברה שבבעלותך.
 
בין היתר תידרש למסור: שם, כתובת, מספר ת.ז., מספר עוסק / ח.פ., כתובת דוא"ל, פרטי כרטיס אשראי וכיוצ"ב. חלק מהפרטים והמידע המבוקש יוגדרו ויסומנו במסגרת הליך הרישום כמידע שחובה למלא. אינך חייב למסור פרטים אלו, אולם ללא מסירתם לא תוכל להשתמש במערכת.
 
2.2 הפרטים שתמסור יישמרו כולם או חלקם במאגר/י המידע של EasyCount בהתאם להוראות הדין והשימוש בהם ייעשה בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים ב"מדיניות הפרטיות".
 
2.3 הינך מתבקש להקפיד ולמלא פרטים נכונים ועדכניים. מסירתם של פרטים שגויים עלולה לפגוע בשירותי המערכת ואף למנוע כלל את השימוש במערכת על ידך.
 
3. השימוש במערכת
 
3.1 לאחר ההרשמה למערכת תוכל להזין למערכת פרטים ומידע בהתאם להגדרות שנקבעו בהסכם שבין EasyCount ובין הלקוח ועל בסיס פרטים אלו תופק לאחר אישורך חשבונית לטובתך אשר תשלח ללקוח.
 
3.2 עותק של החשבונית שתופק ישלח אליך בדוא"ל לכתובת שהזנת בהליך ההרשמה, מיד לאחר הפקתה ושליחתה ללקוח.
 
3.3 המערכת ושירותי המערכת מסופקים כמות שהם ("As is"). EasyCount שומרת לעצמה את הזכות המלאה והבלעדית לשנות אותם מעת לעת, לרבות בדרך של שינוי מבנה, ממשק, מראה, היקף, עיצוב, זמינות וכל היבט אחר הנוגע למערכת ולשירותי המערכת. 
 
3.4 EasyCount תהיה רשאית להציג ו/או לשלב באתר תכנים שונים, לרבות תוכן פרסומי ו/או שיווקי לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 
3.5 השימוש בממשק החשבוניות מתאפשר לך בשל ההתקשרות שבין EasyCount והלקוח, הכולל תשלום בגין השירותים אותו משלם הלקוח.
 
בכל מקרה של הפסקת ההתקשרות ו/או הפסקת התשלום האמור, EasyCount שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירותי המערכת המסופקים לך.
 
4. שירות ותמיכה
 
4.1 שירותי התמיכה לממשק הספקים יינתנו באמצעות מוקד התמיכה של EasyCount ללקוח בלבד בהתאם להסכם שבין הלקוח לבין EasyCount. 
 
4.2 לכל שאלה אודות המערכת והממשק נא לפנות ללקוח אשר דרש ממך את המסמך הרלוונטי.
 
4.3 החברה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או עיכוב ו/או הפרעה הנובעת מפעילות המערכת ובלבד שהחברה סיפקה ללקוח את שירותי התמיכה לפי הסכם זה. בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית לאיזו תקלה ו/או עיכוב ו/או נזק ו/או הפסקה של השירות, הנובעים מנסיבות שאינן נתונות לשליטת החברה, לרבות אך לא רק כוח עליון. בין היתר, החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה של תקלת תקשורת ו/או תשתית ו/או שירותי ענן שאינה בשליטת החברה. 
 
5. סודיות ואבטחת מידע
 
5.1 EasyCount מכבדת את פרטיותך במערכת. השימוש במידע הנמסר ומוזן על ידך במסגרת הרישום למערכת ובעת השימוש בה, יעשה אך ורק בהתאם ובכפוף לאמור ב"מדיניות הפרטיות" של המערכת, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. את מדיניות הפרטיות ניתן גם למצוא באתר של המערכת. תנאי מדיניות הפרטיות עשויים להשתנות מעת לעת ואנו ממליצים כי תחזור ותעיין בה בהתאם.
 
5.2 EasyCount נוקטת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים כנדרש בהוראות הדין על מנת לשמור על המידע של הלקוח ולהבטיח את שלמות ובטיחות מערכותיה ומאגרי המידע שלה. בין היתר החברה התקינה אמצעים טכנולוגיים כמקובל להגנה על מערכותיה, כל תעבורת הרשת של המערכת מוצפנת כמקובל, החברה הטמיעה נהלים והוראות עבודה מסודרות לעובדיה וכל עובדי החברה חתומים על התחייבויות מתאימות לסודיות. עם זאת, אין מערכת העמידה בצורה מוחלטת לסיכונים ועל כן החברה לא תשא באיזו אחריות למידע, לרבות לכל אובדן ו/או גניבה ו/או פריצה ו/או סיכון ו/או פגיעה במידע של הלקוח ובלבד שהחברה מילאה אחר חובותיה לפי דין.
 
5.3 יובהר כי EasyCount מספקת ללקוחותיה שירותי תוכנה ומערכת בלבד וכל התוכן, המידע והפרטים שאתה מזין למערכת והנוגעים אליך, לחשבוניות שלך ולקוחותיך (להלן: "המידע שלך") הינם בבעלותך הבלעדית. כחלק מהשימוש במערכת אתה מתיר ומרשה לחברה ו/או לעובדיה לגשת למידע שלך, אולם ככלל, החברה ועובדיה אינם ניגשים באופן רציף ושגרתי למידע של הלקוח ואינן מבצעים במידע עצמו כל פעולה מלבד אחסנתו והחזקתו עבור הלקוח במסגרת שירותי המערכת.
 
5.4 האחריות לוודא את אמיתות ונכונות הנתונים המוזנים על ידך למערכת הינה שלך והחברה לא תישא בכל אחריות לטעות ו/או אי התאמה הנובעים מטעות במידע זה. בנוסף, ככל ונדרשת הסכמה ו/או כל חובה חוקית אחרת לצורך איסוף המידע, החובה להשיג הסכמה זו הינה שלך והחברה אינה אחראית ואינה מעורבת בהליכי איסוף המידע על ידך. 
 
5.5 מבלי לגרוע מחובותיה של החברה לפי דין, ככל שתתקבל אצל החברה פנייה ו/או בקשה הקשורה למידע של הלקוח מצד נושא מידע אליו מתייחס המידע של הלקוח, תפנה החברה את הפונה אל הלקוח.
 
5.6 החברה מתחייבת לא למסור את המידע של הלקוח ולא לגלותו לכל צד ג', למעט אם מסירה או גילוי כאמור נעשים לצורך מתן השירותים ללקוח. בכל מקרה של עיבוד מידע באמצעות ו/או על ידי צד ג' החברה מקפידה לנקוט את הנדרש לפי דין על מנת להבטיח שהמידע של הלקוח יישאר מוגן ומאובטח, ותחת התחייבות לסודיות כנדרש.
 
5.7 על אף האמור, יובהר כי כחלק מפעילות ממשק הספקים, החשבוניות והמידע שיוזנו לתוך המערכת יועברו כחלק מפעילותך בה ללקוח.
 
5.8 החברה נוקטת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים כנדרש בהוראות הדין על מנת לשמור על המידע שלך ולהבטיח את שלמות ובטיחות מערכותיה ומאגרי המידע שלה. בין היתר החברה התקינה אמצעים טכנולוגיים כמקובל להגנה על מערכותיה, כל תעבורת הרשת של המערכת מוצפנת כמקובל, החברה הטמיעה נהלים והוראות עבודה מסודרות לעובדיה וכל עובדי החברה חתומים על התחייבויות מתאימות לסודיות. עם זאת, הלקוח יודע ומסכים כי אין מערכת העמידה בצורה מוחלטת לסיכונים ועל כן החברה לא תשא באיזו אחריות למידע, לרבות לכל אובדן ו/או גניבה ו/או פריצה ו/או סיכון ו/או פגיעה במידע שלך ובלבד שהחברה מילאה אחר חובותיה לפי דין.
 
6. הגבלת אחריות
 
6.1 השימוש במערכת נעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. EasyCount לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל אובדן או נזק לרבות, בין השאר, נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש במערכת, אפילו אם EasyCount הייתה מודעת על האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.
 
6.2 EasyCount אינה נושאת באחריות לכך שמסמכים שנשלחו באמצעות המערכת הגיעו ליעדם ומומלץ כי תוודא בעצמך עם הנמען כי המסמכים ששלחת באמצעות המערכת אכן התקבלו אצלו. יצוין כי חלק מממשקי ו/או תוכנות הדוא"ל עלולות לחסום את קבלת הדואר מאת המערכת ובאחריותך לוודא עם לקוחותיך כי המידע הגיע אליהם כנדרש.
 
6.3 EasyCount משקיעה מאמצים על מנת להבטיח את תקינות והמשכיות השימוש התקין במערכת בכל עת. במידה שנודע לך על שגיאה או טעות כלשהי במערכת, נשמח שתודיע ללקוח על מנת שיוכל להמשיך טיפול מולנו בהתאם להסכם. עם זאת, EasyCount אינה מתחייבת כי שירותי המערכת יסופקו בכל עת, בתקינות מלאה ובצורה רציפה ותמידית. ככל מערכת אחרת, גם EasyCount חשופה לטעויות, תקלות וכשלים כאלה ואחרים ואתה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לאיזו תקלה ו/או פגיעה במערכת ו/או בשימוש בה.
 
6.4 יובהר כי כל המידע הכללי המוצג על ידי EasyCount, לרבות במסגרת שאלות ותשובות באתר, ניוזלטר למשתמשים ו/או מאמרים ו/או בבלוג המקצועי המופעל על ידי EasyCount, הינו בגדר המלצה בלבד, ואין לראות בו משום ייעוץ מקצועי. השימוש במידע זה הינו באחריותך בלבד ו- EasyCount אינה נושאת באחריות לנכונות ו/או עדכניות המידע ולאיזה מההשלכות של השימוש במידע זה.
 
7. שונות 
 
7.1 תנאי שימוש אלו מייצגים את מלוא ההסכמות בין הצדדים באשר לשימוש בממשק הספקים. על כל נושא שאינו מוסדר במפורש בתנאי שימוש אלו, יחול האמור בתנאי השימוש בכלליים של המערכת המופיעים באתר החברה. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאי השימוש הכלליים ובין האמור בתנאי שימוש אלו, יגבר האמור בתנאי שימוש אלו. 
 
7.2 ל- EasyCount תשמר הזכות לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת. במידה ובידי EasyCount פרטי הדואר האלקטרוני שלך, תינתן על כך הודעה. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים החדשים אשר יועמדו לרשותך במערכת זו נכון לתאריך שבו המערכת עודכנה לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי לתנאי שימוש זה. המשך השימוש שלך במערכת לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אישור להסכמתך לשינוי זה.
 
7.3 במקרה בו תחליט החברה על מכירה של המערכת כולה או חלק ממנה לידי צד ג', ו/או במקרה של מיזוג עם צד ג', EasyCount שומרת לעצמה את הזכות להמחות ולהעביר בצורה ישירה את כל התחייבויותיך לפי תנאי שימוש אלו לאותו צד ג', ללא קבלת כל אישור נוסף ממך וזאת בכפוף לכך שאותו צד ג' יישא בכל התחייבויות EasyCount כלפיך לפי תנאי שימוש אלו.
 
7.4 אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בתנאי שימוש אלו אינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תנוסח מחדש באופן השומר על תוקפה המשפטי תוך שינוי מינימאלי שלה.