קבלה על תרומה – 19 טיפים לעמותות בשנת 2021

תרומה כספית ונדיבות לב הן בין הדרכים הטובות ביותר לתרום לחברה ולקהילה. גם במסורת ישראל התורה מכירה בצורך בתרומה ובעזרה לנצרכים ומעניקה שכר רב לכל מי שמשתתף במצוות הצדקה.

בעולם העסקי, תרומות אינן נחשבות להוצאות מוכרות מאחר והן אינן הוצאות לצורך ייצור ההכנסה העסקית, אך כמו התורה גם המחוקק מעוניין לעודד את האזרחים במתן תרומות למוסדות ציבור הפועלים למען מטרות נעלות, ולכן הוא מעניק לתורמים זיכוי במס עבור תרומות למוסד ציבורי. בכפוף להצגת קבלה על תרומה יזכה התורם לזיכוי במס בגובה של שלושים וחמישה אחוז. את סכום הזיכוי רשאי התורם להפחית מתשלום המס שבו הוא חייב.

קבלה על תרומה - תמונה ראשונה

קבלה על תרומה: 8 פרטים חשובים על סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

 1. סעיף 46 לפקודת מס הכנסה קובע כי יחיד שתרם למוסד ציבורי או למספר מוסדות ציבוריים זכאי לקבל שלושים וחמש אחוז מסך התרומה כהחזר ממס הכנסה. זיכוי בגין תרומות לחברות 2014 נקבע לגובה של 26.5% מסך התרומה. כדי לקבל את ההחזר על התורם להציג חשבונית תרומה שבה יפורטו פרטי המוסד הציבורי שקיבל את התרומה. 
 2. פקודות מס ההכנסה קבעו תנאים והגבלות לקבל ההחזר מרשות המיסים. 
 3. כדי להיות זכאי בהחזר המס על התרומה על האדם או על החברה שתרמו לשלם מיסים בגין הכנסותיהם באותה שנה שבה ניתנה התרומה. אדם או תאגיד שלא שילמו מיסים לא יוכלו לקבל החזר ממס הכנסה. 
 4. סך ההחזר יינתן כתשלום בגובה של שלושים אחוז מסך ההכנסה של הנישום או על סכום של 7,636,000 שקלים שניתנו כתרומה ולא מעבר לכך. יש לציין כי הסכום מתעדכן מעת לעת. אם הגיש התורם בקשה עבור זיכוי בגין תרומות 2015 ותרומותיו עברו את התקרה הקבועה בחוק, התרומה ניתנת להעברה. התורם יוכל להציג בפני רשויות המס את הקבלה על התרומה בשנת המס הבאה או לאחריה, במשך שלוש שנות מס, ולבקש החזר המס בגין התרומה, אך בתנאי שבכל אחת משלוש השנים הבאות הוא יעמוד בתנאים ובהגבלות כפי שקובעות התקנות. 
 5. כל התנאים לקבלת ההחזר עבור תרומות ממס ההכנסה חלים גם על תרומות הניתנות בשווה כסף. כדי לקבל זיכוי על תרומות בשווה כסף על התורם להציג קבלה על תרומה בשווה כסף. 
 6. תרומה בשווה כסף מוגדרת כתרומה שניתנה לעסק, בדרך כלל לעמותות או למוסדות הפועלים ללא כוונת רווח, תרומה שאינה ניתנת בכסף, אלא במוצרים השווים כסף כמו למשל מפעל המייצר מזון התורם לעמותה מוצרי מזון עבור חלוקה לנזקקים, טכנאי המתקן עבור עמותה מחשבים ללא תמורה או תרומה של פריט אומנותי המיועד למכירה פומבית כאשר ההכנסות מהמכירה יוקדשו לפעילות השוטפת של העמותה ועוד. 
 7. תרומה שקיבלו עבורה תמורה או טובת הנאה לא זכאית לזיכוי ולהחזר מס. לדוגמה, אם אב תורם למוסד אקדמאי שבו לומד בנו ובתמורה הוא מקבל פטור מתשלום שכר הלימוד, הוא לא יהיה זכאי לקבל זיכוי והחזר מס עבור תרומתו למוסד. 
 8. הזיכוי עבור תרומות מס ניתן רק עבור תרומות שנתרמו למוסדות שלהם יש אישור מיוחד לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. כדאי לשים לב כי מרבית האישורים מוגבלים בזמן ועל המוסדות לחדש אותן. אם לא חידש המוסד את האישור ותוקפו פג, לא יקבל התורם זיכוי עבור התרומה לאותו ממוסד.
מטבעות בצנצנת שכתוב עליה תרומה

איך מקבלים זיכוי על תרומה?

כדי לקבל זיכוי והחזר מס על התרומה עליכם להציג בפני רשויות המס קבלה על תרומה. על הקבלה להיות קבלה מקורית. ללא הצגת קבלה מקורית, רשויות המס לא יאשרו לכם את הזיכוי על התרומה. לפני שאתם מגישים את הקבלה, מומלץ לבדוק כי המוסד שאליו תרמתם הוא מוסד מאושר על ידי מס הכנסה. את רשימת המוסדות המאושרים אפשר למצוא באתר האינטרנט של משרד האוצר.

כל פרטי המוסד כמו שם, מספר תאגיד, פרטי התשלום כמו הוראת קבע המחאה או תשלום מזומן ועוד צריכים להיות רשומים על הקבלה. בתי עסק העוסקים בהדפסת קבלות מציגים דוגמא לקבלה על תרומה באתרי האינטרנט שלהם, כדאי לבדוק ולוודא שהקבלה שקיבלתם עונה על הדרישות. 

על הקבלה  לשאת שם הנישום (מי שחייב במס), את שם בן הזוג שלו או את שם ילדו עד גיל שמונה עשרה בלבד.

על תרומות שניתנו בתשלומים, כמו למשל באמצעות כרטיס אשראי, יינתן זיכוי רק על הסכומים שכבר נפרעו. לדוגמה, אם תרמתם בשנת 2015 תרומה המתפרסת על השנים הבאות תקבלו זיכוי בגין תרומות 2015 רק עבור הסכומים ששולמו במהלך שנת 2015. על הסכומים שייפרעו בשנים הבאות תוכלו להגיש בקשה להחזר מס בסוף כל שנת מס עם הגשת בקשה עבור זיכוי בגין תרומות להעברה. 

כאשר מתקבלת תמורה עבור התרומה, תיחשב התרומה כהוצאה רגילה של העסק. אם בעל בית דפוס, לדוגמה, תרם לאגודת ספורט חולצות לשחקנים שעליהם מפורסם שם בית הדפוס, תיחשב התרומה כהוצאות פרסום. או אם קבלן שבנה שכונת מגורים מעניק תרומה לבניית גן ילדים תיחשב התרומה כחלק מעלויות הפרויקט והיא תוכר כהוצאה מוכרת ולא כתרומה.

תרומה מעורבת היא תרומה שחלקה מהווה ייצור בהוצאת ההכנסה וחלקה מהווה תרומה ללא קבלת תמורה. במקרה של תרומה מעורבת מחלקים את התרומה בין החלק העסקי המוכר כהוצאה מוכרת לבין החלק של התרומה שניתן ללא תמורה. החלק הניתן ללא תמורה נחשב כמו תרומה מוכרת לפי סעיף 46.

תרומה כתשלום עבור כרטיס הגרלה תזכה בזיכוי ממס רק אם הפרס הוא בעל ערך סמלי. אם הפרס שווה כסף משמעותי כמו למשל מכונית, טיול לחו"ל, מוצרי חשמל ועוד, הפרס מהווה תמורה עבור התרומה, ולכן הוא אינו מזכה את התורם בזיכוי ממס.

כאשר ניתן תשלום למוסד ציבורי, והתשלום בחלקו הוא עבור שירות כלשהו שנרכש מהמוסד הציבורי וחלק מהתשלום ניתן כתרומה, יקבל התורם זיכוי במס בגובה ההפרש בין הסכום ששולם לבין הערך של התמורה שהתקבלה. במילים אחרות, הזיכוי במס יינתן רק עבור החלק מהתשלום הנחשב לתרומה. 

לא יינתן זיכוי במס עבור חלוקת דיבידנד כתרומה. 

עבור תרומות של נכסים כמו תרומה של תמונות יקרות, מחשבים ועוד, שווי התרומה ייחשב לפי הערכת שמאי. את הערכת השמאי יש לצרף לקבלה.

תרומה של ימי חופשה או ימי עבודה מחושבת כאילו העובד קיבל את מלוא השכר והוא יקבל זיכוי לפי השכר עבור ימי העבודה שנתרמו. 


תרומות לעמותות


האופי העסקי של העמותות שונה מעסקים רגילים. רוב העמותות נחשבות למלכ"ר, מוסד ללא כוונת רווח, ולכן חלים עליהן הוראות אחרות מאשר על בעלי עסקים או חברות. 

רק עוסק מורשה רשאי להנפיק חשבונית מס, למלכ"ר אסור מאחר והם לא חייבים לדווח ולשלם מע"מ מדי חודש. 

על המלכ"ר חלה חובה לבצע הפרדה בין התקבולים המתקבלים בגין השירותים שאותם מספק המלכ"ר במסגרת הפעילות השוטפת לבין התקבולים המתקבלים כתרומה. כדי להפריד בין שני התחומים, כל עמותה צריכה להחזיק שני סוגים של קבלות. קבלה בגין שירותים וקבלה על תרומה.

חברת Ezcount המתמחה בהנהלת חשבונות באינטרנט פועלת בהתאם לתקנות מס הכנסה והיא מנפיקה עבור העמותות את סוגי הקבלות הנדרשים. כאמור, שתי הקבלות מופקות ללא מע"מ.

לפרטים נוספים על חוק העמותות החדש הקובע כי עמותה הממומנת ברובה ממדינה זרה תהיה חייבת לדווח על כך היכנסו למאמר הבא >> חוק העמותות אושר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת.

מעגל של אנשים שמים ידיים בערמה

תרמתם למוסד מאושר? כך תוכלו לקבל את הזיכוי!

קבלת הזיכוי מרשויות המס מתבצעת באחת משלושת הדרכים הבאות:

 1. הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה. הגשת הדו"ח מתאימה לכל הנישומים לעצמאים, לחברות וגם לשכירים שאינם חייבים בהגשת דו"ח על הכנסותיהם לפקיד השומה. 
 2. עריכת תיאום מס לשכירים המעוניינים לבצע תיאום מס על תרומות  במהלך שנות המס יגישו בקשה לפקיד השומה באזור שאליו הם שייכים, ימלאו טופס 116 ויצרפו אליו קבלה על תרומה ותלוש שכר. חשוב להקפיד כי הקבלה תהיה קבלה מקורית או העתק של הקבלה בצירוף חותמת נאמן למקור.

  במקרים מסוימים, בעיקר כאשר מדובר על תרומה בסכומים גבוהים שניתנה בהמחאות, יבקש פקיד השומה לצרף לבקשה גם דפי חשבון בנק. לאחר הטיפול בבקשה ישלח פקיד השומה לנישום אישור על זיכוי מס אל הכתובת שאותה הוא רשם על גבי הטופס. את האישור יש להגיש למעסיק או למחלקת השכר בעבודה. חשוב לדעת כי שכירים לא יוכלו לבצע תיאום מס עבור תרומה בשווי כסף או עבור תרומה בתשלומים דחויים שעדיין לא נפרעו. 

 3. שכירים יכולים לקבל זיכוי על התרומה באמצעות המעביד. במסגרת הוראת הביצוע שפרסמה רשות המיסים ביולי 2012 נקבע כי המעביד רשאי לתת זיכוי במס לעובדיו באמצעות תלוש השכר וללא צורך מצד העובדים להגיע לפקיד השומה ולהגיש בקשה מיוחדת. 

החוק מגביל את הרשות של המעביד לתת לעובדים זיכוי ממס בגין תרומות

המעביד לא יוכל לתת לעובד זיכוי במקרים הבאים:

    •    כאשר העובד לא הציג בפני המעביד קבלה מקורית על התרומה, אם המוסד שאליו תרם העובד אינו נמצא ברשימת המוסדות המאושרים לזיכוי במס עבור תרומה או אם הקבלה אינה מכילה את פרטי המוסד שקיבל את התרומה.

    •    בתרומה מעל סכום של מאתיים שקלים פרטי התורם חייבים להיות מצוינים על הקבלה, אם לא נכתבו בקבלה כל פרטי התורם, לא יוכל המעביד לזכות אותו בהחזר מס בגין התרומה. גם כאשר הקבלה אינה על שמו של העובד, אלא על שם קרוב משפחה, המעביד אינו רשאי להעניק לעובד החזר מס. עבור תרומות  בשווה כסף לא יוכל העובד לקבל זיכוי ממס מהמעביד.

שכירים יוכלו לקבל החזר מס כבר במהלך שנת המס בתנאי שמסרו למעסיק את האישור מפקיד השומה. עצמאים יקבלו את החזר המס רק במועד עריכת שומת המס הכספית והם אינם זכאים לקזז את הזיכוי מהמקדמות שאותן הם משלמים לרשויות המיסים מדי חודש במהלך השנה.

זיכוי תרומות 2015 ניתן גם לתרומה אחת וגם למספר תרומות למוסד אחד או לכמה מוסדות בתנאי שסך כל התרומות בשנה לא יעבור את הסכום המרבי כפי שנקבע בתקנות. כדי לקבל זיכוי עבור מספר תרומות יש להגיש לכל תרומה בנפרד קבלה על תרומה.

יש לנו אינספור דרכים איך לתרום לקהילה שלנו, אחת הדרכים היא תרומה כספית שבאמצעותה נוכל לעזור לנזקקים ולהביא את החברה והקהילה למקום טוב יותר.

תרומה כספית לא חייבת להיות רק תרומה בסכומים גבוהים, כל אחד יכול לתרום כפי יכולתו, גם תרומות קטנות מצטרפות לתרומות גדולות ויכולות לסייע. כדי לעודד כל סוג של תרומה, תרומה כספית או תרומה ששווה כסף החוק מעניק זיכוי עבור התרומות. 

תרמתם כסף? אל תשכחו לבקש קבלה על תרומה כדי שתוכלו ליהנות פעמיים, גם מהרגשת הנדיבות וגם מקבלת ההחזר מרשויות המס. 

אהבתם? שתפו עם חבריכם שגם הם ישכילו!