חוק רישוי עסקים – מי חייב רישיון עסק ואיך מוציאים אותו?

חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 הוא אחד מהחוקים החשובים לאזרחי המדינה שנועד להביא למימוש המטרות הבאות: 

הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים, מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות, בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו, מניעת סכנות הדבקות מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות.

הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים, קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי הכבאות.

במאמר נלמד מהן תקנות רישוי עסקים, מה מטרתן, אלו עסקים חייבים להנפיק רישיון וכיצד עושים זאת.

גרפיקה של חותמת ידנית ובתוכה מזנון

מהו חוק רישוי עסקים

רישיון עסק הוא היתר של רשות מוסמכת שניתן לניהול עסק בכפוף לתנאים שהרשות קבעה.

סוג העסקים הטעונים רישיון ותנאי הרישיון אינם זהים במדינות השונות. עסק שהפר את תנאי הרישיון עשוי להיסגר ובעליו יחויב בתשלום קנס. 

לרוב, רישיון עסק ניתן רק לעסק שנרשם כדין ועמד בסדרת דרישות שונות, שנקבעו לפי סוג העסק, מספר המועסקים ועוד.

חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק הרישוי") קובע אילו עסקים חייבים ברישיון עסק על מנת לפעול.

רישיון עסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק.

מטרת החובה בקבלת רישיון עסק בהתאם לחוק הינה, בין היתר, לשמור על בריאות הציבור, על בטחונו, בטיחות ואיכות החיים של האזרחים.

רישיון עסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב ובעל העסק. 

משרד הפנים פרסם צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי (כדוגמת עסקי מזון, מפעלים, בתי מלאכה, מקומות  עינוג  ציבורי וכיוצא בזה). 

הקניה בעסק בעל רישיון מבטיחה כי בעסק נעשו הסידורים המתאימים ובין השאר סידורי כיבוי אש, בטיחות המבנים, קיום תנאי תברואה מתאימים, מניעת מטרדים לסביבה וכיוצא בזה.

החוק מחייב הצגת רישיון עסק במקום בולט בעסק.

משרד הרישוי הוא האחראי על אכיפת החוק ורשאי להטיל סנקציות על עסקים שאינם עומדים בתנאי רישיונם.

רצוי לבדוק באגף רישוי עסקים ברשות המקומית הרלוונטית לפני פתיחת עסק או שינוי בעסק האם העסק נדרש לרישיון ובמה כרוכה הוצאת הרישיון.

אלו עסקים חייבים ברישוי עסקים

רשימת העסקים החייבים ברישיון מפורטת בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג 2013. 

שר הפנים, לאחר שהתייעץ עם השרים לאיכות הסביבה, ביטחון הפנים, התמ"ת, החקלאות והבריאות – דירג בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995, עשר קבוצות עיקריות שלכל קבוצה רשימת פריטים שנקבעו כטעוני רישוי.

חלק מבין העסקים מוגדר בצו בשם העסק כמו"בית מרקחת" וחלקם מוגדרים כסוג עסק כמו "מזון ומרכיביו".

על פי הצו, ישנם עשרה תחומים עיקריים בהם עסקים נדרשים בהוצאת רישיון עסק:

 1. בריאות, רוקחות וקוסמטיקה
 2. דלק ואנרגיה
 3. חקלאות ובעלי חיים
 4. מזון
 5. מים ופסולת
 6. מסחר ושונות
 7. עינוג ציבורי, נופש וספורט
 8. רכב ותחבורה
 9. שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת
 10. תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

קבלה או שינוי של רישיון עסק מתרחשים בעת הקמת עסק חדש או בעת שינוי המבנה של עסק קיים. 

עסק חדש: פתיחת עסק חדש מחייבת את בעלי העסק בעמידה בכל התנאים הקודמים להקמתו וזאת בהתאם לסוג ואופי העסק לפי המוגדר בצו.

עסק קיים: כל עסק אשר עובר אי אילו שינויים בבעלות או במבנה, חייב להגיש בקשת רישיון עסק.

שינויים במבנה העסק:

 • תוספת או צמצום שטח.
 • שינויים בתכנית העסק, פנימיים וחיצוניים.
 • תוספת או צמצום סוגי עיסוקים.  

שינוי בעלות:

מעיון ברשימת העסקים מתגלה כי לא כל עסק מחויב ברישיון. 

מחובת רישוי עסק פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון ועוד.

כמו כן, פטורים מרפאות מסוגים שונים, סטודיו להתעמלות, פעוטונים, גני ילדים פרטיים וכו'.

ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברישיון לניהול עסק, כגון: מכירת הלבשה והנעלה, חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, מכשירי כתיבה וספרים. 

סוגים שונים של רישיונות עסק

סוגי רישיונות עסק

מאחר ועסקים טעוני רישוי מגיעים ממגוון רחב של תעשיות ותחומים, משרד הרישוי מנפיק רישיונות שונים בהתאם לסוג העסק ואופי פעילותו. 

על כן, ישנם ארבעה סוגים עיקריים של רישיונות עסק, כאשר ההבדל העיקרי ביניהם הוא משך תוקפם:

רישיון עסק לצמיתות: רישיון קבוע הנכנס לתוקף מיום הוצאתו, כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי.

רישיון תקופתי: רישיון עסק שתוקפו הוא אחת, שלוש או חמש שנים והוא מיועד לעסקים בהם יתקיים תהליך חידוש רישיון בתום התקופה.

היתר זמני: היתר לפעול בעסק שצריך לקבל רישוי בעתיד, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת.

רישיון זמני: רישיון עסק לזמן מוגבל. תוקף הרישיון הוא פחות משנה.

במסגרת תהליך הרישוי לעיתים העסק נדרש להקדים ולהוציא רישיונות או היתרים נוספים על פי חוקים שונים וזאת כתנאי לקבלת רישיון עסק: 

היתר בנייה – במידה ונדרשים שינויים במבנה הטעונים היתר בניה (כמו בניית מדרגות, שינוי חזיתות ועוד), יידרש העסק להוציא היתרי בנייה מאת הוועדה המקומית. 

הטיפול בבקשה להיתר בנייה נעשה באגף לרישוי ופיקוח על הבניה וקבלת היתר הבנייה הוא תנאי להוצאת רישיון עסק.

היתר לשימוש חורג – אם השימוש המבוקש של העסק אינו תואם את היתר הבניה התקף של המבנה או אינו תואם את תכנית המתאר החלה על האזור (תב"ע) (כגון הפיכת דירת מגורים למספרה) נדרש בעל העסק להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה של הרשות המקומית בקשה להיתר שימוש חורג ולקבל את ההיתר. 

הגשת בקשה לשימוש חורג היא באחריות בעל העסק. דיני שימוש חורג עוברים שינויים משמעותיים ורצוי להתעדכן באתר מנהל התכנון וברשות המקומית.

רישיון לניהול מוסך – עבור קבלת רישיון עסק למוסך נדרש בעל העסק להוציא רישיון לניהול מוסך מאת משרד התחבורה.

מפעל מזון  – עבור קבלת רישיון למפעל מזון נדרש בעל העסק להוציא רישיון יצרן מזון מאת משרד הבריאות –  שירות המזון.

היתר רעלים – בית עסק שעיסוקו מחייב החזקת רעלים וחומרים מסוכנים חייב בהוצאת היתר רעלים מאת המשרד לאיכות סביבה או הרשות לאיכות הסביבה.

כיצד מקבלים רישיון עסק

גופים המאשרים הוצאת רישיון עסק

קיימים מספר גורמים שבעלי עסקים טעוני רישוי חייבים לקבל את אישורם בטרם הפעלת העסק:

 • רשות הרישוי ברשות המקומית.
 • גורמי רישוי עירוניים – גורמים ברשות המקומית שהסכמתם מותנית בקיום דרישות מקצועיות כתנאי לקבלת רישיון, לרבות מים, ביוב, תברואה, איכות הסביבה, יחידת הנדסה, ועדה לתכנון ובניה ועוד.
 • נותני אישור – גורמים מקצועיים במשרדי הממשלה שהוסמכו ע"י השרים הרלוונטיים לתת אישור מטעמם והם (בהתאם לסוג העסק): המשרד לאיכות הסביבה, משטרת ישראל, משרד החקלאות, משרד התמ"ת ומשרד הבריאות.
 • גורמים נוספים – גורמים מקצועיים נוספים הנותנים אישור לרשות הרישוי, כגון שירותי הכבאות והיחידות הסביבתיות לאיכות הסביבה. 

תנאים לקבלת רישיון עסק

רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את רשיון העסק, היתר זמני או האישור, בשלושה סוגים של תנאים שבאים להבטיח את קיום מטרות הרישוי:

 • תנאי מוקדם – תנאי שמציבה רשות הרישוי או נותני השירות כתנאי לקבלת הרישיון.
 • תנאי ברישיון או בהיתר זמני – יש לקיימו דרך קבע בעת הפעלת העסק.
 • ​תנאי נוסף ברישיון – תנאי שעלול להתווסף לאחר שהוצא רישיון העסק.

נותן האישור רשאי להוסיף או לשנות לעסק תנאי רשיון, שניתן לצמיתות / לתקופה, בכל עת שיתעורר הצורך לכך.

קביעת התנאים היא חלק מתהליך הרישוי ומהווה, לא אחת, עילה לערעור מצד מבקשי הרישיון או בעלי העסק, בשל ההשלכות הכלכליות הכרוכות בביצוע התנאים. 

ניתנת אפשרות למבקש או לבעל העסק להגיש ערעור לבית משפט מחוזי על סירוב למתן רישיון/ביטול רישיון או תנאים שלדעת המבקש אינם סבירים.

תהליך קבלת רישיון עסק

ניתן לחלק את התהליך להוצאת רישיון עסק לשישה צעדים:

 1. קבלת מידע והכנת מסמכי הבקשה: יצירת קשר עם היחידה לרישוי עסקים / משרד הרישוי ברשות המקומית לקבלת מידע מוקדם וטפסים להגשת הבקשה. לרוב, ניתן לעשות זאת דרך אתר האינטרנט.

 2. הגשת טופס בקשה ותשלום אגרה: מילוי טופס בקשה מובנה לקבלת רישיון עסק והגשתו חתום ליחידה המקומית לרישוי עסקים.

  הבקשה כרוכה בתשלום אגרה על סך 326 ש"ח (נכון לנובמבר 2019).

  יש לצרף לבקשה מסמכים שונים ובהם, תרשים סביבת העסק, מפה מצבית, תוכנית עסק הנדסית ואישור תשלום אגרה.

 3. בחינה ראשונית: הבקשה נבחנת ע"י היחידה לרישוי עסקים יחד עם המסמכים שהוגשו. לאחר קבלתה, תנפיק הרשות המקומית אישור לכך שהבקשה הוגשה במועד.

 4. בחינה על ידי הגורמים המאשרים: הבקשה מועברת על ידי היחידה לרישוי עסקים לכל הגורמים המאשרים הרלוונטיים (מכבי אש, משרד הבריאות וכדו') לשם קבלת תנאים ואישורים.

 5. ריכוז המידע וקבלת החלטה: היחידה מרכזת את כל המידע שנאסף, כולל חוות הדעת והתנאים של הגורמים המאשרים, ובהתאם מעבירה את תשובתה למגיש הבקשה.

  על רשות הרישוי להחליט תוך 21 יום האם היא דוחה את הבקשה ואז יש לנמק את הדחייה בכתב, או ממשיכה בהליך.

 6. הנפקת רישיון עסק או ערעור: בהינתן תשובה חיובית, יועברו האישורים הסופיים ויונפק רישיון העסק.


  בהינתן תשובה שלילית יועלו הליקויים הנדרשים לתיקון, כאשר בעל העסק יכול לערער על ההחלטה או להגיש בקשה מחדש לאחר ביצוע התיקונים. 

במידה והוגשה בקשה מקוונת באתר העירייה, בכל שלב ניתן לבדוק את סטטוס הבקשה תחת הלינק עסקים שלי / סטטוס רישוי עסקים.

ניתן לראות דוגמא באתר עיריית תל אביב רישוי עסקים.

לסיכום

כאשר אתם פותחים עסק חדש או לחילופין מבצעים שינויים בעסק קיים, עליכם לבדוק ברשות המקומית שלכם האם עליכם לקבל רישוי עסק.

חשוב לזכור שאי עמידה בתנאים ופעילות ללא רישיון עסק או ברישיון שאינו בתוקף היא עבירה פלילית. 

מעבר לסגירת העסק עצמו, הבעלים צפויים לעמוד לדין ועשויים לחול עליהם קנסות גבוהים ואף עונשי מאסר.

על כן, על מנת להבטיח כי העסק יפעל בצורה המיטבית הן עבור בעליו והן עבור לקוחותיו, יש לוודא כי הוא עומד בכל התנאים והדרישות שהציבה היחידה לרישוי עסקים. 

מעבר לכך, זכרו כי זוהי אינה רק חובה בירוקרטית – אלא דרך חשובה לשמירה על הבריאות, הבטיחות והביטחון של כולנו.