מהו רווח גולמי וכיצד מחשבים אותו? המדריך לשיעור רווח גולמי לשנת 2022

כל בעל עסק חייב לדעת מהו הרווח הגולמי של העסק שלו, ככל שהרווח הגולמי גדול יותר כך הסיכויים שהעסק יצליח גדלים.

במאמר נלמד מהו רווח גולמי, מה ההבדל בינו לבין רווח תפעולי, וכמובן, כיצד מחשבים רווח גולמי בעסק.

חישוב רווח גולמי

מהו רווח גולמי?

רווח גולמי (רווח גולמי באנגלית Gross profit) של חברה יצרנית או מסחרית הוא ההפרש בין ההכנסה ממכירות לבין עלות המכר. אם הרווח שלילי, הוא נקרא הפסד גולמי. 

רווח גולמי הוא סעיף בדוח רווח והפסד של חברה ויכול ללמד על דברים שונים בהתאם לאופי החברה:

  • בחברה מסחרית, הרווח הגולמי משקף בעיקר את הפער בין הכנסות החברה ממכירת מוצריה בשוק הקמעונאי לבין עלותם בשוק הסיטונאי.
  • בחברת שירותים, הרווח הגולמי משקף בעיקר את הפער בין ההכנסות ממתן שירותים לבין עלויות אספקת השירותים הנ"ל. מקובל בחברות שירותים ששיעור הרווח הגולמי ינוע בין 25% ל-28%.
  • בחברה יצרנית, הרווח הגולמי משקף בעיקר את הפער בין המכירות בניכוי עלויות הייצור, שהן עלויות הקשורות באופן ישיר לייצור המוצר (בעיקר חומרי גלם, שכר עבודה של עובדי הייצור ותשומות אחרות).

נמחיש את הנאמר בדוגמא:

עסק שמוכר כלי מטבח, יחשב את הרווח הגולמי שלו בצורה כזאת:

ייצור מחבת או רכישת מחבת מהיצרן (תלוי אם זו חברה מסחרית או יצרנית) עולה לבעל העסק 25 שקלים והוא מוכר אותה ב 100 שקלים, הרווח הגולמי הינו 75 שקלים.

למעשה, ניתן לראות את הרווח הגולמי כמדד ראשוני לרווחיות החברה מהפעילות העסקית הבסיסית ביותר, כל זה ללא חישוב של עלויות שיווק, מכירה, הנהלה וכדומה שאלו חישובים של רווח תפעולי.

לכן, במידה וחברה רושמת הפסד גולמי, יש לשאול האם פעילותה בכלל כדאית מכיוון שבוודאי שאת שאר העלויות (יעילות ככל שתהיינה) לא ניתן יהיה לכסות מבחינת רווחיות תפעולית.   

מה ההבדל בין רווח גולמי ורווח תפעולי?

כפי שראינו מעלה, רווח גולמי נתפס באופן שונה בין חברות רבות, בהתאם לסוג החברה – חברה יצרנית, חברה מסחרית וכן הלאה, על כן, יש שונות רבה בין חברה לחברה בנוגע ליחס לרווח הגולמי.

אך אצל כולן הרווח הגולמי משקף את הכנסות החברה ממכירת שירותים או מוצרים, מהן מפחיתים את כלל העלויות ששילמה החברה עבור מכירת המוצר.

לעומת זאת, רווח תפעולי זהו חישוב עלות גולמית פלוס עלויות כגון חומרי גלם, שכר עובדים, שיווק, שכירות וכיוצא בזה.

כמו כן, רווח גולמי לא מתחשב בהוצאות מימוניות למיניהן (הלוואות וכדומה), תשלום מס ועלויות לתפעול העסק. 

להוצאות אלו יש סעיף ספציפי בדוח רווח והפסד, והן אינן נכנסות לחישוב הרווח הגולמי.

מהם סוגי הרווח הנפוצים?

הפרש בין הכנסות מהוצאות נחשב מבחינת הדוחות של העסק לרווח.

סכום ההכנסות ההתחלתי המהווה את נקודת ההתחלה לצורך חישוב הרווח הוא סכום המכירות נטו – כלומר, כלל המכירות הגולמיות של מוצרים או שירותים שהיו לעסק בתקופה המדווחת, בניכוי החזרות והנחות.

בדוחות של העסק אנחנו מתייחסים לרוב לסוגי הרווח הבאים:

רווח גולמי – רווח ממכירות לאחר ניכוי עלויות המכר. זהו הרווח מפעילות הליבה של העסק ולכן ככל שהוא גבוה יותר, לרוב הוא יעיד על יעילות העסק ועלויות מכר נמוכות ויאפשר השקעה חזרה פנימה בעסק.

רווח תפעולי – הרווח הגולמי, בניכוי הוצאות תפעול העסק – הוצאות פיתוח, משכורות, שכר דירה, הוצאות עבור פרסום וכו'.

רווח תפעולי לאחר הוצאות מימון – רווח תפעולי בניכוי הוצאות המימון, לרוב ריביות והפרשי הצמדה ושער במסגרת החזר הלוואות. שורה זו נותנת אינדיקציה לניהול תזרים המזומנים של העסק.

רווח נקי לפני מס – רווח תפעולי לאחר חישוב הוצאות מימון והוצאות או הכנסות אחרות שלא חושבו קודם.

רווח נקי – רווח נקי אחרי שחושבו המיסים. זהו הסכום ממנו ניתן לחלק דיבידנד לבעלי המניות. הסכום העודף נותר ברשותו של העסק.

מהו דוח רווח והפסד

על מנת להכיר את מצבם הכלכלי של עסקים שונים, מקובל לבחון את רווחיות העסק. שאלת רווחיות העסק, יכולה להשפיע על פעולות רבות בשוק, לדוגמא, אם העסק נמצא במסע לגיוס כספים באמצעות השקעה בחברה.

משקיע פוטנציאלי, יבחן את מצב רווחיות העסק וכך יחליט האם להשקיע כספים באותו עסק, אם מדובר בעסק לא רווחי, ספק אם אותו משקיע ירצה להסתכן ולהשקיע את כספו.

אחד הפרמטרים העיקריים לבחינת רווחיות עסק, הוא הרווח הגולמי, המוצג לרוב בדוח רווח והפסד של העסק.

דוח רווח והפסד הוא דוח המשקף את ביצועיה הפיננסים של חברה, הנפרשים על פני תקופה מסוימת – חודש, רבעון או שנה. 

דוח רווח והפסד מראה את הוצאות החברה וכן את הכנסותיה ולכן מקובל לבחון חוזק של חברה ויציבות כלכלית באמצעות דוח רווח והפסד.

על מנת למנוע דוחות המייצגים מצב לא אמיתי, קיימות הגבלות והוראות רבות המנחות במדויק כיצד לרשום את דוח רווח והפסד. את הדוח מכינים כחלק מהדוחות הכספיים אותם נדרש העסק להגיש בפרקי זמן קבועים.

בתוך הדוח מדווח בעל העסק על הוצאותיו והכנסותיו ובכך מדווח על הרווח הגולמי של המוצר אותו הוא מוכר.

כיצד מחשבים שיעור רווח גולמי

שיעור רווח גולמי הוא תוצאת חישוב המשוואה הבאה: רווח גולמי חלקי מכירות נטו.

לדוגמא: 

עסק שהמכירות נטו שלו הן: 200,000 ש"ח

עלות המכר: 60,000 ש"ח

הרווח הגולמי: 140,000 ש"ח 

שיעור הרווח הגולמי של החברה הוא חישוב המשוואה הבאה – 140,000 חלקי 200,000. תוצאת המשוואה היא 0.7. כלומר, שיעור הרווח הגולמי של החברה הוא 0.7.

כאשר התמונה המשתקפת משיעור הרווח הגולמי אינה עולה בקנה אחד עם המצופה, נרצה לבצע פעולות לשיפור המצב והגדלת שיעור הרווח הגולמי באמצעים כדוגמת התייעלות בייצור, הגדלת המכירות וכן בחינה מחדש של מחיר המוצר.

ניתן למצוא מחשבון רווח גולמי באפליקציות רבות אשר יעשו עבורכם את חישוב הרווח.

לסיכום

כפי שלמדנו כעת, הרווח הגולמי הינו למעשה המדד הראשוני לרווחיות כל חברה או עסק מהפעילות העסקית הבסיסית ביותר, כל זה ללא העמסה של עלויות שיווק, מכירה, הנהלה, עובדים וכיוצא בזה.

ככל שהרווח הגולמי גבוה יותר סיכוייה של החברה להמשיך להתקיים גדל וגדל.

על כל בעל עסק, הרוצה להרוויח כמובן, לדעת בכל רגע נתון מהו שיעור הרווח הגולמי בעסק שלו.

כבעלי עסקים עליכם לבקש מרואה החשבון של העסק לוודא בכל חודש מחדש או אחת לרבעון לפחות שהרווח הגולמי של העסק אינו יורד אלא יציב או עולה.

במצב שבו מתקבל שיעור רווח גולמי נמוך על בעל העסק לברר מהו המקור לכך – האם הסיבה נעוצה בכך שהעסק אינו מוכר מספיק את המוצר או השירות שהוא מציע, האם עלויות הייצור של המוצר גבוהות מדי או אולי תמחור המוצר אינו נכון.

בהצלחה 🙂