מחשבון מס הכנסה – המדריך המלא לחישוב מדרגות מס לשנת 2023

בישראל, כמו במדינות רבות בעולם, מס הכנסה ליחיד הוא פרוגרסיבי, מה שאומר שנטל המס עולה ככל שהשכר עולה. 

שימוש במדרגות מס, מקל על השכבות החלשות, מקטין את אי-השוויון ומצמצם פערים חברתיים.

מדרגות מס הן שיטה לחישוב המס המוטל על הכנסות, הן מאפשרות חישוב מס פרוגרסיבי, כך שאחוז המס המשולם מתוך ההכנסה עולה ככל שההכנסה עולה.

במאמר שלפנינו נלמד מהן מדרגות מס הכנסה, כיצד לחשב אותן, איך ניתן לקבל נקודות זיכוי ועל מה עלינו לשלם מס הכנסה.

מחשבון מס הכנסה - המדריך המלא לחישוב מדרגות מס לשנת 2021

מה זה מחשבון מס הכנסה?

כפי שאמרנו מעלה, בישראל נהוגה שיטת מיסוי פרוגרסיבית על הכנסות. 

מה זה אומר? מיסוי פרוגרסיבי משמעותו שככל שהכנסתו של אדם עולה, כך יוטל עליו שיעור מס גבוה יותר.

ההכנסה החייבת במס (כלומר, הכנסתו של אדם לאחר ניכויים, קיזוזים ופטורים המגיעים לו) מחולקת לשכבות, כאשר על כל שכבה מוטל מס בשיעור שונה. שכבות אלו הן מדרגות המס. שיעורי מדרגות המס מתעדכנים ומשתנים משנה לשנה.

הרעיון העומד בבסיס השיטה של מדרגות מס הוא של הגדלת שיעור המס שעל אדם לשלם ככל שהכנסתו גדולה יותר, תוך הקפדה על כך שעדיין ישמר מצב בו ככל שאדם מרוויח יותר בברוטו הוא גם ירוויח יותר בנטו.

בנוסף, ישנה הבחנה בין הכנסה הנוצרת כתוצאה מיגיעה אישית (עבודתו האישית של האדם) לבין הכנסה הנוצרת ממקור אחר שאינו מיגיעה אישית (לדוגמא, דמי שכירות דירה), כאשר מדרגות המס ושיעורי המס בין שני סוגי ההכנסות הם שונים.

דוגמאות להכנסה מיגיעה אישית:

  • משכורת.
  • הכנסה מעסק.
  • קצבת פנסיה (כולל קצבת פנסיית נכות).
  • מענק פרישה.
  • דמי שכירות מהשכרת נכס ששימש למשכיר להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד, במשך 10 שנים לפחות לפני תחילת השכרתו.

מחשבון מדרגות מס

הטבלאות שלהלן מפרטות את שיעוריהן של מדרגות המס לשנת 2020. (באתר מס הכנסה תמצאו נתוני עבר על מחשבון מס הכנסה 2018, מחשבון מס הכנסה 2015 ועוד.)

מדרגות המס מחושבות על בסיס הכנסה שנתית (העמודה של ההכנסה החודשית בטבלאות היא לצורך המחשה בלבד).

שימו לב כי נקודות זיכוי מס הכנסה עשויות להשפיע על סכום המס שאדם יידרש לשלם. ניתן לקרוא בהרחבה על נקודות זיכוי בהמשך המאמר.

באתר מס הכנסה תמצאו מחשבון לחישוב המס. המחשבון מאפשר בחירת שנה ובסיס החישוב – האם שנתי או חודשי.

אין מחשבון מס הכנסה לעצמאים ומחשבון מס הכנסה לשכירים, המחשבון הינו אחד והתוצאה המתקבלת הינה סכום המס שינוכה מהשכר.

מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית:

הכנסה שנתית

הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12)

שיעור המס

עד 75,720 ש"ח

עד 6,310 ש"ח

10%

75,721 ש"ח – 108,600 ש"ח

6,311 ש"ח – 9,050 ש"ח

14%

108,601 ש"ח – 174,360 ש"ח

9,051 ש"ח – 14,530 ש"ח

20%

174,361 ש"ח – 242,400 ש"ח

14,531 ש"ח – 20,200 ש"ח

31%

242,401 ש"ח – 504,360 ש"ח

20,201 ש"ח – 42,030 ש"ח

35%

504,361 ש"ח – 649,560 ש"ח

42,031 ש"ח – 54,130 ש"ח

47%

649,561 ש"ח ומעלה

54,131 ש"ח ומעלה

50% *

* מדרגה זו אינה קבועה בפקודת מס הכנסה, אולם עפ"י סעיף 121ב לפקודה, אדם שהכנסתו השנתית עלתה על 651,600 ש"ח (54,300 ש"ח לחודש), יהיה חייב במס של 3% נוספים בנוסף על מדרגת המס הרגילה (47%) ולכן שיעור המס יעמוד על 50%.

מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית

למי שמלאו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, מדרגות המס (בכל שנת המס) יהיו זהות למדרגות על הכנסה מיגיעה אישית (ראו בטבלת מס הכנסה הקודמת).

למי שטרם מלאו לו 60 שנה, מדרגות המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית הן:

הכנסה שנתית

הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12)

שיעור המס

עד 243,120 ש"ח

עד 20,260 ש"ח

31%

243,121- 505,920 ש"ח

20,261- 42,160 ש"ח

35%

505,921- 651,600 ש"ח

42,161- 54,300 ש"ח

47%

651,601 ש"ח ומעלה

54,301 ש"ח ומעלה

50%

מחשבון נקודות זיכוי

המס המחושב לפי מדרגות המס אינו המס הסופי בו חייב הנישום. לאחר חישוב המס לפי מדרגות המס מופחתים ממנו הזיכויים ובראשם שווי נקודות הזיכוי.

נקודת זיכוי היא הפחתה (זיכוי) מגובה מס הכנסה על ההכנסה החייבת, הניתנת על פי מאפיינים אישיים המצדיקים הקטנה של נטל המס. על פי החוק במדינת ישראל, נקודת זיכוי היא סכום "המקוזז כנגד המס לאותה שנה".

נקודות הזיכוי של כל עובד נקבעות בדרך כלל לפי הפרטים אותם הוא ממלא בטופס 101. במקרים מעטים נדרש אישור של פקיד השומה.

ערך נקודת זיכוי מתעדכן בתחילת כל שנת מס בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן בשנה הקודמת.

הזכאות לנקודות זיכוי נקבעת בחוק. רשימת המוטבים ניתנת על פי פרמטרים אישיים. 

בין הזכאים לנקודות זיכוי ניתן למצוא:

תושב, נוער, חיילים, סיום לימודים לתואר אקדמי, עולה חדש, אישה, אישה עם ילדים, אב לילד פעוט, משפחה חד-הורית, תשלום מזונות, בן זוג שאין לו הכנסות ועוד.

נקודות הזיכוי מביאות תועלת רק למי שהכנסתו גבוהה במידה שהמס עליה גדול או שווה לגובהן של נקודות הזיכוי. זאת משום שנקודות הזיכוי מקטינות את המס לכל היותר עד אפס. 

לדוגמא, תושב ישראל שהכנסתו עד כ-4,900 ש"ח לחודש, נהנה מ-2.25 הנקודות הניתנות לתושב ישראל ואלה מביאות את המס החל עליו לאפס ולכן לא יפיק תועלת מנקודות זיכוי נוספות שלהן הוא זכאי.

חישוב מדרגות מס לשנת 2021

דוגמא לחישוב מס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית בשנת 2020

הכנסתה (מיגיעה אישית) החייבת במס של עובדת בשנת 2020 היא 5,700 ש"ח בחודש.

על הכנסה עד 6,330 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, לכן סכום המס על כל הכנסתה יהיה 570 ש"ח בחודש (5,700 X‏ 10%).

העובדת זכאית ל-2.75 נקודות זיכוי (2.25 כתושבת ישראל ועוד חצי נקודת זיכוי כאישה). שוויין של 2.75 נקודות זיכוי הוא 602.25 ש"ח בחודש.

היות שסכום נקודות הזיכוי גבוה מסכום המס המקורי שחושב על הכנסתה של העובדת, לא ינוכה משכרה מס הכנסה כלל.

מחשבון מס הכנסה לפנסיונרים

פנסיונרים רבים טועים לחשוב שבפנסיה לא ישלמו מס הכנסה. אך פנסיית הזקנה היא הכנסה החייבת במס. כך תקטינו בעתיד את מס ההכנסה שתשלמו על הפנסיה שלכם.

אומנם לאחר גיל הפרישה לא משלמים ביטוח לאומי וביטוח בריאות על הפנסיה. אבל מס הכנסה, ממשיכים לשלם.

גם מחשבון מס הכנסה פנסיה מתבצע בשיטה פרוגרסיבית כלומר אחוז המס הולך ועולה ככל שהקצבה גבוהה יותר בהתאם למדרגות המס.

לדוגמא, פנסיונר עם פנסיה חודשית בגובה 6,000 ש"ח נמצא במדרגת המס הראשונה ולכן גובה המס שהוא חייב בתשלום הוא 10% או 600 ש"ח. 

לעומת זאת, פנסיונר עם פנסיה חודשית בגובה 6,500 ש"ח ימצא במדרגה השנייה, מה שאומר כי על חלק הקצבה העולה על 6,311 ש"ח הפורש ישלם מס הכנסה בגובה 14% ועל החלק הראשון ישלם מס הכנסה בגובה 10%.

חשוב וכדאי לשים לב לנקודות הזכות המגיעות ליוצאים לפנסיה על מנת להקטין את סכום המס שנדרש לשלם.

קצבת זקנה מביטוח לאומי

במידה ואתם זכאים לקבל קצבת אזרח ותיק מביטוח לאומי (קצבת זקנה), הקצבה הזאת לא תחושב במסגרת ההכנסה שלכם ותהייה פטורה ממס הכנסה.

לדוגמה פנסיונר הזכאי לקצבת זקנה מביטוח לאומי בגובה 2,300 ש"ח וקצבת זקנה מקרן הפנסיה בגובה 6,000 ש"ח. ההכנסה החודשית של הפורש תהייה 8,300 ש"ח, אך מדרגות המס יחושבו רק על הקצבה מקרן הפנסיה, וקצבת הזקנה מהביטוח הלאומי תהייה פטורה ממס.

לסיכום

למדנו במאמר כי חישוב התשלום השנתי למס הכנסה מתבצע באמצעות מדרגות מס אשר עולות ככל שההכנסה גדלה. 

ראינו כי ישנם שני סוגי הכנסות, הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שאינה מיגיעה אישית ולכל אחת מהן חישוב משלה.

בעזרת נקודות זיכוי אשר פרטנו מעלה, ניתן לצמצם את חובת התשלום למס הכנסה וחשוב למלא אחת לשנה את הטופס המתאים, בין אם אתם שכירים או עצמאים, על מנת להרוויח את הנקודות המגיעות לכם.

בנוסף, ראינו כי ישנו גם מחשבון מס הכנסה לגמלאים ושעליהם לשלם מס על הפנסיה אך לא על קצבת הזקנה מביטוח לאומי.

במידה והנכם עובדים בכמה עבודות זכרו לבצע תיאום מס על מנת שלא תשלמו כפול. 

בהצלחה ושנת עסקים מוצלחת 😊